Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza zamówienie na uslugi społeczne na:

"Świadczenie usługi żywienia żołnierzy w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie"

CPV: 55321000-6, 55521200-0, 55320000-9

Otwarcie ofert: 05.07.2017 r. r. o godzinie 10:00

Informacja o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia

Wyjaśnienie nr 1 oraz Zmiana nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu - po zmianach z dnia 29.06.2017 r.

Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. Nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał. Nr 3A – Oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. Nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług

Zał. Nr 5 – Informacja o przynależności, bądź braku przynależności do grupy kapitałowej

Zał. Nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

Zał. Nr 7 – Projekt umowy - po zmianach z dnia 29.06.2017 r.

Zał. Nr 8 – Wykaz osób wskazanych przez Zamawiającego do bieżącej kontroli

Zał. Nr 9 – Charakterystyka posiłków

Zał. Nr 10 – Skład ilościowy posiłków

Zał. Nr 11 – Oświadczenie o odbiorze, transporcie i utylizacji

Zał. Nr 12 - Wykaz osób

Zał. Nr 13 – Wykaz stosowanych preparatów myjących i dezynfekujących

 

 

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 czerwca 2017 o godz. 09.40 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2017 o godz. 14.11 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2017 o godz. 14.14 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 29 czerwca 2017 o godz. 14.17 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 5 lipca 2017 o godz. 11.37 Aleksandra Wierzynkiewicz
Artykuł został zmieniony 1 września 2017 o godz. 11.01 Aleksandra Wierzynkiewicz