Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.wat.edu.pl.

Data publikacji strony internetowej: 20 września 2016 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6 lutego 2023 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego,
  • część dokumentów nie spełnia wymagań dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 25 marca 2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: koordynator ds. dostępności Barbara Buchalik, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 261 839 191. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wojskowa Akademia Techniczna, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

Wojskowa Akademia Techniczna to kompleks budynków znajdujących się zarówno na terenie zamkniętym jak i otwartym. Wstęp na teren zamknięty możliwy jest przez punkty kontroli: bramy wjazdowe, przejścia dla pieszych jak i bramki umożliwiające wjazd na wózkach inwalidzkich. Wejście możliwe jest tylko na podstawie przepustki. Biuro przepustek znajduje się na niskim parterze w budynku głównym przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

Budynek główny (potocznie zwany Sztab):

  • Do budynku mogą wejść osoby z ograniczonymi możliwościami poruszania się, bez konieczności pokonywania schodów. Budynek wyposażony jest w podjazd. Przy podjeździe znajduje się winda.
  • W budynku można poruszać się na wózku inwalidzkim. Można również wejść z psem asystującym. W dotarciu do miejsca docelowego może także pomóc wyznaczony do tego pracownik.
  • Biuro Rekrutacji umiejscowione jest na niskim parterze, do którego dostęp mają wszyscy zainteresowani.

Pomieszczenia koordynatora ds. osób niepełnosprawnych:

  • Pomieszczenia koordynatora ds. osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie otwartym w Akademiku Wojskowym nr 6 przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 11 (wejście z boku akademika). Dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe budynki:

  • Ze względu na wiek większości budynków (często zabytkowych) oraz ich stan techniczny nie wszystkie budynki są w pełni dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  • Do budynków bez barier architektonicznych należą budynki o różnym przeznaczeniu. Są to: Biblioteka Główna, Klub WAT, budynki dydaktyczne (nr 14, 24, 36, 55, 65, 135, 144), Ośrodek Sportowy, budynki zaplecza socjalnego – Dom Asystenta, a w nim Restauracja, Dom Studencki, Akademiki Wojskowe nr 3, 5, 6 oraz Stołówka Wojskowa nr 2.

Na terenie Akademii wyznaczone zostały miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Akademia podejmuje ustawiczne działania mające na celu likwidację barier.

Aplikacje mobilne

Mobilny USOS www.wojsko-polskie.pl/wat/mobilny-usos