Baner BIP

Udzielanie informacji publicznej

Sposób uzyskania informacji

Jeżeli żądana informacja nie została umieszczona w BIP WAT i nie znajduje się na stronie www.wat.edu.pl można ją uzyskać przez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej.

W celu ułatwienia dostępu do informacji publicznej proponuje się korzystanie ze wzoru wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można:

  • złożyć w kancelarii jawnej w siedzibie uczelni;
  • przesłać pocztą na adres

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail .

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe zostaną Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim ją udostępnimy, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Wojskowa Akademia Techniczna zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty w związku z udzieleniem informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Informacje nieudostępniane

Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadkach i na zasadach, o których mowa w art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 08.40 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 10.08 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2019 o godz. 10.21 Robert Drygas