Baner BIP

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: profesor uczelni (podstawowe miejsce zatrudnienia)

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2024 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 październik 2024 roku

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami;
 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów we wskazanym zakresie, w szczególności z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej;
 • prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo - dydaktycznych;
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości;
 • publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.

 

Wymagania od kandydatów:

 • spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości;
 • zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania;
 • udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;
 • doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza: zarządzania innowacjami i jakością, zarządzania projektami oraz zarządzania startupami, przedsiębiorczości i zarządzania;
 • doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
 • doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich, inżynierskich i magisterskich;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
 • w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wykaz publikacji z ostatnich 5 lat, wraz z aktualną punktacją określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
 • liczba cytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar;
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie - o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia.

Dokumenty do pobrania na stronie biuletynu informacji publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Dokumenty należy składać w terminie do 19.07.2024 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) budynek 135, pok. 029, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-83-95-24

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

 


 

ORGANIZATIONAL UNIT: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (MUT) - Faculty of Security, Logistics and Management

CITY: WARSAW

POSITION: professor university (r-d), full-time (primary place of employment)

DEADLINE FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS: 19.07.2024.

LINK TO THE WEBSITE: www.wat.edu.pl

EMPLOYMENT FROM: 1/10/2024

 

Anticipated scope of duties:

 • conducting classes with students in the field of Management, particularly in the field of Innovation and Quality Management, Project Management, and Start-up Management;
 • conducting lectures and classes at various fields of study in terms of Foundations of Management and Entrepreneurship as well as Intellectual Property Protection;
 • conducting diploma seminars and participating in student diploma procedures in the field of Management;
 • participation in the organizational work for research and teaching processes;
 • conducting scientific research in the field of discipline: management and quality science;
 • publishing research results in high-score Polish and foreign scientific journals.


Requirements for candidates:

 • fulfilling the requirements specified in the Act of July 20, 2018, on Higher Education and Science;
 • the title of professor or postdoctoral degree in social sciences in the discipline of management and quality science;
 • advanced knowledge in the theory and practice of contemporary management;
 • documented scientific and publication achievements in the discipline of management and quality science;
 • experience in teaching and scientific work at a military or civilian university in the field of management and quality science, especially in innovation and quality management, project management, start-up management, entrepreneurship, and management;
 • experience in leading and conducting research in the field of management and quality science;
 • readiness to participate in scientific and research work carried out in the national and international environment;
 • experience in conducting diploma, BA and MA theses;
 • good knowledge of at least one conference language to the extent that allows conducting classes with students;
 • in the case of foreigners, speaking and writing Polish is required to enable classes to be conducted with students.

 

Application should contain:

 • CV, including information on scientific, didactic and organizational achievements;
 • list of publications from the last 5 years, along with the current score defined by the Ministry of Education and Science;
 • number of citations and Index Hirsh according to the Web of Science and Google Scholar databases,
 • employment application to the MUT Rector;
 • declaration of consent to the processing of personal data contained in the job application in accordance with 2018 Law on Personal Data Protection;
 • a declaration stating whether MUT is the core workplace for the applicant;
 • declaration of having full legal capacity; exercising full public rights; the lack of a conviction under a final court judgment for an intentional offence or intentional tax offense; the lack of a disciplinary penalty referred to in Article 276 paragraph 1 points 7 and 8 of 2018 Law on Higher Education and Science;
 • information clause for persons applying for a job at MUT;
 • candidate’s questionnaire;
 • a statement of the person taking up employment on the absence of contraindications to start working in MUT organizational unit or team of employees;
 • documents confirming qualifications and previous professional career (photocopy).

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

Documents should be submitted by 19.07.2024.

 • in person: Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, building 135, room 029;
 • by letter: „Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa, Gen. Sylwestra Kaliskiego 2”;
 • by e-mail:

 

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261-83-95-24

Files sent by e-mail containing personal data should be password protected.
After sending the documents, please call the indicated contact number and provide the password for the files.
Interviews will be conducted with selected candidates only.
Selected candidates will be informed by phone about the exact date of interviews.
MUT reserves the right to complete recruitment process without giving a reason.
The final decision on the employment of the selected candidate in the recruitment process is taken by the Rector of MUT.
Applications that do not meet requirements and all other applications, except the one of the selected candidate, will be destroyed within 30 days
from the end of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 czerwca 2024 o godz. 14.27 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 czerwca 2024 o godz. 10.49 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 czerwca 2024 o godz. 10.50 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 12 czerwca 2024 o godz. 13.22 Tomasz Matyjaszkiewicz