Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent dydaktyczny

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • udział w realizacji procesu dydaktycznego, w tym prowadzenie ćwiczeń, seminariów, zajęć laboratoryjnych i konsultacji, w tym również zajęć prowadzonych w j. angielskim, oraz zajęć w trybie zdalnym;
 • udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju;
 • dążenie do podnoszenia kompetencji zawodowych polegające na śledzeniu aktualnych badań naukowych, w tym badań interdyscyplinarnych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1668 z późn. zm.);
 • tytuł zawodowy magistra w jednej ze specjalności: politologia, dziennikarstwo, komunikacja społeczna;
 • wiedza z zakresu technik inżynierii społecznej;
 • wiedza z zakresu technik perswazji i psychotechnik w nowoczesnych mediach komunikacyjnych;
 • wiedza ogólna z zakresu trendów zmian we współczesnej informatyce i przemyśle medialnym, szczególnie nawiązujących do zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i obronności;
 • wiedza na temat procesów przemian różnego typu organizacji, np. od organizacji centralnego zarządzania do organizacji sieciowych;
 • wiedza dotycząca zagadnień związanych z wojną informacyjną;
 • wiedza z zakresu ochrony zasobów informacyjnych w organizacjach;
 • doświadczenie praktyczne w stosowaniu różnych technik komunikacji dla odbiorców masowych, w tym doświadczenie w stosowaniu nowoczesnych metod promocji i marketingu z wykorzystaniem „socjal mediów”;
 • umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w pracach badawczych związanych z bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym,
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie C1, w tym w zakresie umożliwiającym samodzielne prowadzenie zajęć, w tym przygotowania i opracowywania materiałów służbowych i naukowych;
 • Znajomość systemów kształcenia na odległość (MS Teams, Moodle);
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office, szczególnie edytora tekstu MS Word, Excel, PowerPoint i Access.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (CV.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2023 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, b. 135/ pok. 0.29;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49;
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: , fax: 26 183 90 32.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 94 32

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


INSTITUTION: Faculty of Security, Logistics and Management, Military University of Technology

TOWN: Warsaw

POSITION: didactic assistant

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

IN A GROUP OF EMPLOYEES: didactic

EMPLOYMENT: full-time

DEADLINE FOR SUBMISSION OF OFFERS: February 17, 2023

LINK TO THE PAGE: www.wojsko-polskie.pl/wat

PLANNED JOBS FROM: March 1, 2023

Expected scope of responsibilities:

 • participation in the implementation of the didactic process, including conducting exercises, seminars, laboratory classes and consultations, including classes conducted in English, and remote classes;
 • participation in the work of task forces appointed to carry out expert opinions, assessments, opinions and analyzes for the country's defence;
 • striving to improve professional competences by following current scientific research, including interdisciplinary research in the field of security science;
 • participation in conferences, symposia and scientific seminars;
 • active participation in projects aimed at developing the didactic base;
 • compliance with the regulations in force at the Military University of Technology, including those regarding work discipline, protection of classified information, occupational health and safety and fire protection;
 • performance of tasks defined by superiors and related to the position held.

Candidate requirements:

 • meeting the requirements specified in Art. 113 of the Act of 20 July 2018 Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668, as amended);
 • Master's degree in one of the specialties: political science, journalism, social communication;
 • knowledge of social engineering techniques;
 • knowledge of persuasion techniques and psychotechnics in modern communication media;
 • general knowledge of the trends of changes in the contemporary IT and media industry, especially those relating to security and defence;
 • knowledge of the transformation processes of various types of organizations, eg from central management organizations to network organizations;
 • knowledge of issues related to information warfare;
 • knowledge of the protection of information resources in organizations;
 • practical experience in the use of various communication techniques for mass audiences, including experience in the use of modern methods of promotion and marketing with the use of "social media";
 • analytical thinking skills, teamwork skills, availability;
 • readiness to actively participate in research related to national and international security;
 • knowledge of English at the C1 level, to the extent that allows independent conducting of classes, including the preparation and development of business and scientific materials;
 • Familiarity with distance education systems (MS Teams, Moodle);
 • Very good knowledge of the Microsoft Office package, especially MS Word, Excel, PowerPoint and Access.

The application should include:

 • application for employment addressed to the Rector of the Military University of Technology;
 • personal questionnaire; professional curriculum vitae (CV.); information on scientific interests, scientific, didactic and organizational achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming qualifications;
 • declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer in accordance with the Act of 10 May 2018 on the protection of personal data (Journal of Laws of 2019, item 1781);
 • a criminal record statement;
 • a declaration of no criminal record with a disciplinary penalty of deprivation of the right to practice the profession of an academic teacher permanently or for a specified period of time;
 • statement whether the Academy will be the primary place of work.

The document templates are available at bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Documents should be submitted by February 17, 2023:

 • in person at the secretary's office of the Faculty of Security, Logistics and Management of the Military University of Technology, b. 135/room. 0.29;
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49;
 • by e-mail/fax: e-mail: , fax: 26 183 90 32.

Additional information can be obtained by phone: 26 183 94 32

Files sent by e-mail containing personal data should be password protected. After sending the documents, please call the indicated contact numbers and provide the password to the files.

An interview will be conducted with the selected persons.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

The university reserves the right to end recruitment without giving a reason.

The Rector makes the final decision on the employment of a person selected in the recruitment process.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days of the end of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 stycznia 2023 o godz. 08.37 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 19 stycznia 2023 o godz. 08.44 Robert Drygas