FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA; Wydział Mechaniczny
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna
DATA OGŁOSZENIA: 23-01-2019 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 25-02-2019 r.
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl
SŁOWA KLUCZOWE: mechanika, metody komputerowe w mechanice
OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 z późn. zm.);
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika w zakresie metod komputerowych i eksperymentalnych w biomechanice;
 • dobra znajomość problematyki numerycznego modelowania zagadnień mechaniki i biomechaniki, tj. mechanika tkanek i biomateriałów;
 • udział w realizacji projektów badawczych z obszaru inżynierii mechanicznej i biomedycznej, a także z obszaru obronności i bezpieczeństwa;
 • dobra znajomość oprogramowania CAE używanego do numerycznej symulacji zaawansowanych zagadnień mechaniki;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie m. in.: technologii informacyjnej, komputerowej symulacji nieliniowych zagadnień mechaniki, systemów CAE w praktyce inżynierskiej;
 • dorobek publikacyjny: publikacje z listy A (min. 5) i B MNiSW oraz znajdujące się w bazie Web of Science/Scopus) w zakresie: modelowania i symulacji nieliniowych układów, modelowania konstytutywnego, badań eksperymentalnych materiałów, zagadnień optymalizacji z zastosowaniem numerycznych algorytmów optymalizacyjnych;
 • indeks Hirscha min. 3;
 • udokumentowane doświadczenie we współpracy międzynarodowej (np. odbyte staże, realizacja międzynarodowych projektów badawczych i inne);
 • min. półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku inżynier/konstruktor;
 • min. dobra znajomość języka angielskiego; 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 25-02-2019 r.

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (bud. 62; pok. 43)
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, 00-908 Warszawa 46
 • pocztą elektroniczną/faksem: , +48 261 837 366

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 83 96 83 

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć pod adresem:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


FORM FOR EMPLOYERS

INSTITUTION MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY; Faculty of Mechanical Engineering
CITY: Warsaw
POSITION Assistant Professor
DISCIPLINE Mechanical Engineering
POSTED 23-01-2019
EXPIRES 25-02-2019
WEBSITE www.wat.edu.pl
KEY WORDS mechanics, computer methods in mechanics
DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • compliance with the requirements provided in art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669 z późn. zm.);
 • Ph.D., Eng. in Mechanics in the field of computer and experimental methods in biomechanics;
 • good understanding of numerical modeling and simulation of mechanical and biomechanical systems, e.g. tissues and biomaterials;
 • participation in the research projects in the area of mechanical and biomedical engineering as well as in the field of security and the national defense;
 • good knowledge of CAE software used for numerical simulations of advanced mechanical problems;
 • experience in teaching in the area of e.g.: computer simulation of non-linear problems in mechanics, information technology, CAE systems in engineering;
 • literary output: academic journals on the ISI Master Journal List A (minimum 5) and B (Web of Science/Scopus) in the area of: modeling and simulation of nonlinear mechanical systems, constitutive modeling, experimental tests of materials, optimization problems solved with the use of numerical optimization algorithms;
 • H-index min. 3;
 • proven experience in the international research collaboration (e.g. internships, implementation of the international scientific projects etc.);
 • minimum half-year job experience as engineer/constructor;
 • fluency in both written and spoken English. 

The competition application should include:

-     a letter of application to the Rector  of the Military University of Technology,
-     candidate’s questionnaire,
-     CV,
-     copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
-     a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
-     a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
-     a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
-     a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
-     a declaration on the full use of civil rights,
-     a declaration  stating whether MUT  is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till February 25th 2019

- in person to the secretary's office / at the front desk

- by post: at the Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,

2 Gen. Witolda Urbanowicza Street, 00-908 Warszawa 46

- by e-mail/fax , +48 261 837 366

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 83 96 83 

Document`s template can be found on:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow 

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 23 stycznia 2019 12:10 Marek Zawada