INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: instruktor dydaktyczny, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria mechaniczna

DATA OGŁOSZENIA: 02.08.2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 01.09.2019

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: dydaktyka, inżynieria mechaniczna, logistyka, ekologia, płyny eksploatacyjne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668, z późn. zm.),
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera na kierunku Logistyka, specjalność logistyka i ekologia płynów eksploatacyjnych,
 • wiedza i umiejętności w zakresie: płynów eksploatacyjnych, materiałów eksploatacyjnych, badań laboratoryjnych płynów eksploatacyjnych, baz i stacji paliw, ochrony środowiska w gospodarce płynami eksploatacyjnymi, biopaliw, recyklingu w logistyce,
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim zajęć dydaktycznych z przedmiotów z zakresu mechaniki i budowy maszyn, logistyki, energetyki i biogospodarki dla studiów pierwszego i drugiego stopnia,
 • znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowo będą brane pod uwagę:
  • doświadczenie dydaktyczne w uczelni wyższej,
  • dorobek publikacyjny oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia,
  • uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT,
 • kwestionariusz osobowy,
 • życiorys (CV),
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy WAT będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 01.09.2019

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Mechanicznego WAT, bud. 62, pok. 43,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 (decyduje data stempla pocztowego),
 • pocztą elektroniczną/faksem: / +48 261-837-366.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261-839-428

Wzory dokumentów dla osób ubiegających się o pracę w Wojskowej Akademii Technicznej można znaleźć pod adresem bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję
o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

CITY: Warsaw

POSITION: instructor, full-time

DISCIPLINE:mechanical engineering

POSTED: 02.08.2019

EXPIRES: 01.09.2019

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: mechanical engineering, logistics, ecology, service fluids

Admission requirements:

 • compliance with the requirements provided in 113 article of the Act on Higher Education of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1668, with further amendments);
 • M.Sc. in Logistics, in the field of logistics and ecology service fluids;
 • knowledge and skills in areas of: service fluids, service materials, laboratory tests of service fluids, fuel bases and stations, environmental protection in the management of service fluids, biofuels, recycling in logistics;
 • readiness for didactic work on mechanical engineering, logistic, power engineering and bioeconomy subjects for students of technology of the first or second cycle, in Polish;
 • English language proficiency;
 • the following will be taken into consideration:
  • documented publishing achievements, prizes, and distinctions;
  • teaching experience in higher education;
  • participation in scientific and research projects.

Competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming/proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 10th May, 2018 (Journal of Laws of 2018, item 1000);
 • a statement that the candidate has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till 01.09.2019:

 • in person in the Office of the Dean of the Faculty of Mechanical Engineering, Military University of Technology, room 43, building No 62;
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 St., 00-908 Warsaw 46 (determined by the date postal stamp);
 • by e-mail/fax: / +48 261-837-366.

Additional information can be obtained on telephone number: +48 261-839-428

Document`s template can be found on bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The final decision regarding employment of a person selected in the course of the competition is made by the Rector of MUT.

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned above.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 02 sierpnia 2019 08:19 Robert Drygas