INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych (dwa etaty)

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika

DATA OGŁOSZENIA: 31.07.2019r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.08.2019r.

LINK DO STRONY: wel.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: układy i systemy cyfrowe, projektowanie z użyciem układów programowalnych, programowanie w języku VHDL, metrologia czasu

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668),
 • tytuł zawodowy - magister inżynier w zakresie elektroniki i telekomunikacji,
 • bardzo dobra znajomość architektur układów programowalnych FPGA oraz mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M3/4,
 • umiejętność programowania w językach C, VHDL, HTML,
 • umiejętność obsługi elektronicznych urządzeń pomiarowych,
 • znajomość środowisk projektowych ISE Xilinx, Keil μVision, Altium Designer,
 • znajomość oprogramowania Matlab,
 • znajomość technologii CMS (WordPress lub Jommla),
 • wiedza z zakresu techniki cyfrowej,
 • wiedza z zakresów pomiarów biomedycznych,
 • udokumentowany dorobek naukowy,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę).
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku konstruktora/elektronika/programisty (min. 1 rok).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45 p. 114,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 • pocztą elektroniczną/faksem: / 261 83 94 44.

 Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 83 90 50.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Faculty of Electronics, Military University Technology

CITY: Warsaw

POSITION: 2xAssistant (research and didactic)

DISCIPLINE: Electronics

POSTED: 31.07.2019r.

EXPIRES: 30.08.2019r.

WEBSITE: www.wel.wat.edu.pl

KEY WORDS: digital circuits and systems, designing with the use of programmable devices, programming in VHDL, time metrology

DESCRIPTION: (subjects, expectations, comments):

Admission requirements:

 • Meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science),
 • Scientific Degree: M.Sc. in Electronics and Telecommunications,
 • Knowledge of the problems in the area of architecture of programmable devices and microcontrollers with cores Cortex-M3/4,
 • Knowledge of programming in languages C, VHDL, HTML,
 • Experience in the use of advanced measurement instruments,
 • Knowledge of design environment ISE Xilinx, Keil μVision, Altium Designer,
 • Knowledge of Matlab environment,
 • Knowledge of CMS technology (WordPress or Jommla),
 • Knowledge of digital circuits and systems,
 • Knowledge of biomedical measurements,
 • Documented scientific achievements (publications from Master Journal List),
 • Predispositions for scientific and educational work,
 • Interpersonal skills and availability (working in weekends),
 • Professional experience as an electronic designer / programmer (at least 1 year).

Competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Documents submission:

 • in person to the secretary's office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwester Kaliski 2 Street,
 • by e-mail/fax: / 261 83 94 44.

Additional information can be obtained by telephone: 261 83 98 15

The competition will be adjudicated two weeks after the competition deadline

This recruitment process is the first stage of the recruitment procedure defined in the Military University of Technology statutes concerning employment of university lecturers. The positive evaluation of the candidate resulting from this process is the bases for further recruitment procedures. The final decision on employment of the candidate is taken by Rector of the Military University of Technology.

The University can also terminate the recruitment process before final decision without an announcement of the termination reasons.

An accommodation is not guaranteed by the University.

One month after the recruitment process deadline, all applications which do not meet formal requirements and are submitted after the deadline will be destroyed.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 01 sierpnia 2019 08:10 Robert Drygas