INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor w grupie parowników badawczo-dydaktycznych , pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: geodezja i kartografia

DATA OGŁOSZENIA: 30.07.2019 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 21.08.2019 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: geodezja satelitarna, rotacja Ziemi, geodynamika, geodezja fizyczna.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

I. Wymagania od kandydatów:

 • znajomość języka angielskiego na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych i działalności naukowej;
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie przedmiotów: geodezja satelitarna, geodynamika, geodezja fizyczna, satelitarne techniki pomiarowe (laserowe pomiary odległości, DORIS, GNSS, grawimetria satelitarna i altimetria satelitarna), radiointerferometria długich baz, rotacja Ziemi, analizy szeregów czasowych geodezji.
 • gotowość do uczestniczenia w projektach naukowo-badawczych;
 • udział w projektach naukowo-badawczych;
 • doświadczenie w zarządzaniu pracami naukowo-badawczymi;
 • specjalizacja w zakresie kataster, gospodarka  nieruchomościami, geodezja rolna i geodezja leśna;
 • posiadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk technicznych
 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Dokumenty należy składać w terminie do 21.08. 2019 r.

 • osobiście: w Sekretariacie  Wydziału Inżynierii Lądowej  i Geodezji WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 58, pok. 11;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji , 00-908 Warszawa, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego  2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 92

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, Faculty of Civil Engineering and Geodesy

CITY: WARSAW

POSITION: professor, full time

DISCIPLINE: geodesy and cartography

POSTED: 30.07.2019r.

EXPIRES: 21.08. 2019r.

WEBSITE: www.wat.edu.pl

KEY WORDS: satellite geodesy, Earth rotation, geodynamics, physical geodesy

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

I. Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668),
 • full professor title in technical sciences;
 • scientific specialization satellite geodesy, geodynamics, physical geodesy, time series analysis in geodesy
 • experience in conducting scientific research and development projects;
 • has participated in foreign research and development projects;
 • willingness to participate in research and development projects;
 • teaching experience in the following subjects: satellite geodesy, geodynamics, physical geodesy, satellite measurements techniques (satellite laser ranging, DORIS, GNSS, satellite gravimetry, satellite altimetry), very long baseline radio-interferometry, Earth rotation, time series analysis in geodesy
 • knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities;

II. The competition application should include:

 1. a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 2. candidate’s questionnaire,
 3. CV,
 4. copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 5. a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 6. a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 7. a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 8. a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 9. a declaration on the full use of civil rights,
 10. a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

III. Documents should be submitted till 21.08.2019 r.

 • in person to the secretary's office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 58, room 11;
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 92

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline

The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 31 lipca 2019 12:31 Robert Drygas