Baner BIP

Ogłoszenie kierowane jest do osób niepełnosprawnych w związku z realizacją projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach”

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Mechanicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 września 2021 r.

LINK DO STRONY: www.wim.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2021 r., wymiar czasu pracy – pół etatu, okres zatrudnienia min. 3 miesiące (na czas określony) z możliwością przedłużenia na okres 24 miesięcy

W Wojskowej Akademii Technicznej powstaje pierwsze w kraju „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” (w dalszej treści „Centrum”).

Celem realizacji projektu „Centrum” jest rozwijane zagadnień projektowania uniwersalnego oraz wypracowanie, promowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, produktów oraz standardów usług prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, korzystających ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych).

W ramach projektu zostanie utworzone „Centrum” oraz punkt informacyjno-konsultacyjny.

W związku z planami uruchomienia punktu informacyjno-konsultacyjnego poszukiwana jest osoba do prowadzania ww. punktu.

Punkt informacyjno-konsultacyjny zostanie utworzony z myślą o utrzymywaniu kontaktów z osobami o szczególnych potrzebach (głównie to osoby starsze 65+, osłabione chorobami, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, osoby z wadami słuchu, żołnierze, weterani, ofiary wypadków i katastrof drogowych z zespołem stresu pourazowego), które mają problem z przemieszczaniem się korzystając ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów i samochodów osobowych).

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie i dokumentowanie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie projektowania uniwersalnego oraz dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach, ze szczególnych uwzględnieniem indywidualnych środków transportu;
 • utrzymywanie bieżącego kontaktu z punktem informacyjno-konsultacyjnym funkcjonującym w Instytucie Transportu Samochodowego oraz z doradcami i ekspertami bezpośrednio wspomagającymi działalność punktu;
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji „Centrum”;
 • gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie opracowań i dokumentów wytworzonych w „Centrum” zainteresowanym podmiotom zewnętrznym;
 • inicjowanie, utrzymywanie i dokumentowanie współpracy w zakresie projektowania uniwersalnego z przedsiębiorcami i producentami urządzeń i produktów związanych z transportem i mobilnością dla osób o szczególnych potrzebach;
 • inicjowanie, utrzymywanie i dokumentowanie współpracy z organizacjami społecznymi i fundacjami zajmującymi się problemami osób o szczególnych potrzebach związanymi z transportem i mobilnością;
 • dostarczanie informacji o bieżących działaniach „Centrum” do osób prowadzących strony internetowe u partnerów realizujących projekt oraz do zainteresowanych podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego;
 • pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy z partnerami realizującymi projekt kierownictwem projektu i komitetem sterującym oraz kierownikami poszczególnych zespołów;
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzaniu szkoleń;
 • organizowanie i przygotowywanie spotkań Komitetu sterującego, Doradców merytorycznych oraz kierownika projektu z kierownikami zespołów realizujących projekt;
 • przygotowanie informacji o bieżącej działalności na stronę internetową.

Dodatkowo (wg potrzeb):

 • udzielanie konsultacji oraz porad w sprawach transportu i mobilności osobom o szczególnych potrzebach i ich rodzinom;
 • wspomaganie osób o szczególnych potrzebach w podejmowaniu decyzji w sprawach zakupu środków transportu indywidualnego;
 • motywowanie osób o szczególnych potrzebach do bezpiecznej i aktywnej mobilności z wykorzystaniem środków transportu indywidualnego;
 • udzielanie wsparcia osobom o szczególnych potrzebach uczestniczących w wypadkach drogowych, żołnierzom weteranom po zakończonej rehabilitacji;
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji zajmujących się systemową pomocą dla osób o szczególnych potrzebach;
 • współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów osób o szczególnych potrzebach w zakresie transportu i mobilności.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie: wyższe,
 • prawo jazdy – kat. B,
 • umiejętność partnerskiej współpracy z różnego typu podmiotami i instytucjami,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • znajomość języków obcych: angielski, poziom B1 (mile widziana),
 • znajomość przepisów dotyczących dostępności zwłaszcza w zakresie transportu (mile widziana),
 • znajomość techniki samochodowej w stopniu podstawowym (mile widziana).

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV),
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.) – zawarte w dalszej treści ogłoszenia.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 sierpnia 2021 r.:

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 565.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

W związku z faktem, że miejsce pracy tworzone jest w ramach projektu w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nt. „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” w trakcie procesu rekrutacji będzie potrzebna informacja o niepełnosprawności osoby aplikującej na stanowisko podane w ogłoszeniu. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do odpowiedniego dostosowania miejsca pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

logotyp cwod

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 września 2021 o godz. 12.14 Robert Drygas