Baner BIP

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Rachunkowości Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Starszy referent ds. księgowości

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.08.2020 r.

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.09.2020 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • dekretacja i księgowanie wszystkich dokumentów księgowych, związanych z gospodarką materiałową i żywieniową zgodnie z zasadami (polityka) rachunkowości WAT;
 • sporządzanie i księgowanie dokumentów dotyczących amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na poszczególne jednostki organizacyjne Akademii;
 • weryfikacja zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • uzgadnianie kont księgowych, porównywanie zgodności z planem budowy i planem zakupu środków trwałych oraz bieżąca współpraca z JO w tym zakresie;
 • uzgadnianie rzeczywistego stanu aktywów trwałych z danymi księgowymi;
 • sporządzanie wydruków oraz weryfikacja dokumentów dotyczących ewidencji i sprawozdawczości środków trwałych;
 • przygotowanie danych do sporządzenia sprawozdań GUS, POL-on z zakresu środków trwałych;
 • sporządzanie planu amortyzacji środków trwałych;
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania od kandydatów:

 • wyższe wykształcenie
 • doświadczenie pracy w księgowości min. 4 lata
 • dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • komunikatywność
 • punktualność
 • samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie i odpowiedzialność

Dodatkowymi atutami będą:

 • ukończone kursy, certyfikaty prowadzone przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
 • doświadczenie pracy w księgowości w sektorze szkolnictwa wyższego

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 14.08.2020 r.:

 • pocztą elektroniczną:
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Rachunkowości
  00-908 Warszawa , ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 462

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 sierpnia 2020 o godz. 15.17 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 sierpnia 2020 o godz. 15.19 Tomasz Matyjaszkiewicz