Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji Budowlanych, Sekcja Realizacji Inwestycji nr 1, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: kierownik sekcji

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 marca 2023 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 maja 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:  

 • organizowanie, planowanie i rozliczanie działalności podległej sekcji;
 • realizacja przydzielonych zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji WAT, zgodnie z przewidzianym na dany rok limitem finansowym i harmonogramem;
 • nadzór i współudział w sporządzaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych robót budowlanych i prac projektowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
 • nadzór nad opracowaniem elaboratów rozliczeniowych zakończonych robót;
 • nadzór nad przygotowaniem dokumentacji technicznej dla WAT, jednostek organizacyjnych administracji centralnej i innych jednostek organizacyjnych;
 • nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskiwania dofinansowań w formie dotacji na przedsięwzięcia dotyczące inwestycji oraz udział w uzyskiwaniu dofinasowań w formie dotacji na przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska;
 • nadzór nad występowaniem o warunki zabudowy, zgłoszeń i decyzji o pozwoleniu na budowę i innych decyzji związanych z przygotowaniem inwestycji;
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych, dotyczących realizacji robót budowlanych.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych;
 • bardzo dobra znajomość:
  • ustawy Prawo budowlane oraz powiązanych z nią przepisów i zagadnień;
  • ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umiejętność stosowania przepisów w praktyce;
  • procesu inwestycyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zadań ze strony inwestora;
 • umiejętność kierowania zespołem i rozliczania działalności;
 • doświadczenie w zakresie realizacji inwestycji budowlanych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związane z realizacją zadań inwestycyjnych;
 • doświadczenie w realizacji zadań w ramach dotacji;
 • uprawnienia budowlane do projektowania.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm).

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28 marca 2023 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna): WAT, bud. 100, pok. 208;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 260.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 17 marca 2023 o godz. 14.34 Robert Drygas