Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy specjalista

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lutego 2023 r.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • wykonywanie semestralnych baz danych przedmiotów będących podstawą do wykonywania zapotrzebowani na godziny dydaktyczne;
 • wykonywanie i przesyłanie do odpowiednich Jednostek Organizacyjnych (JO) zapotrzebowań na godziny dydaktyczne zgodnych z planami studiów;
 • obsługiwanie informatycznego programu PLANNER, elektronicznego systemu obiegu dokumentów, informatycznego systemu wspomagania procesu dydaktycznego „USOS”;
 • kompletowanie wypełnionych i zwróconych przez JO zapotrzebowań na godziny dydaktyczne oraz wykonywanie na ich podstawie rozkładów zajęć dla wykładowców oraz grup szkoleniowych;
 • współpraca z osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie kursów i szkoleń, w zakresie planowania zajęć;
 • zapewnienie administracyjnej oraz informacyjnej obsługi dla prowadzących zajęcia;
 • bieżąca aktualizacja rozkładów zajęć;
 • gromadzenie Kart Informacyjnych Przedmiotów;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z obciążeniem dydaktycznym nauczycieli akademickich.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, systematyczność.

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w sektorze szkolnictwa wyższego;
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego;

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, z późn. zm),
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o pracę w WAT.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2023 r.

 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 213, 261 839 789.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 stycznia 2023 o godz. 14.44 Robert Drygas