Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy technik

ROZKŁAD CZASU PRACY: pełny wymiar

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • nadzór nad stanem ilościowym i technicznym sprzętu komputerowego i aparatury specjalistycznej stanowiących wyposażenie pracowni i sal wykładowych;
 •  konfiguracja sprzętu komputerowego i oprogramowania w pracowniach komputerowych i specjalistycznych w celu zabezpieczenia procesu dydaktycznego;
 • wsparcie informatyka w administrowaniu systemami komputerowymi;
 • pomoc w przygotowaniu specyfikacji sprzętu komputerowego w planowanych zakupach;
 • ocena możliwości wykorzystania zasobów komputerowych;
 • nadzór nad funkcjonowaniem serwerowni;
 • nadzór nad infrastrukturą sieci komputerowej, bieżąca ocena i zgłaszanie potrzeb modernizacji sieci komputerowej;
 • nadzór nad systemem kontroli dostępu do poszczególnych pracowni;
 • przygotowanie materiałów, sprzętu i aparatury specjalistycznej do sprawnej realizacji zadań dydaktycznych.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub średnie techniczne, preferowane o specjalności elektronik lub informatyk;
 • znajomość zagadnień z zakresu informatyki dotyczących konfiguracji sprzętu komputerowego i elementów sieci komputerowej;
 • znajomość sprzętu komputerowego i sieciowego od strony hardwarowej;
 • umiejętność tworzenia i czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego MS Office;
 • znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem;
 • komunikatywność, otwartość i umiejętność dobrej organizacji pracy w zespole.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej);
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow. 

Dokumenty należy składać w terminie do odwołania:

 • osobiście: w sekretariacie Instytutu Radioelektroniki Wydziału Elektroniki WAT, bud. 61, pom. 17, lub pom. 15;
 • listownie na adres: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, Instytut Radioelektroniki, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną na adres: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 261 839 166.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 stycznia 2023 o godz. 08.19 Robert Drygas