Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Pion Prorektora ds. Rozwoju – Dział Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista

WYMIAR CZASU PRACY: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28 stycznia 2022 r.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 kwietnia 2022 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl

Przewidywany zakres obowiązków:

 • realizacja działań związanych opracowywaniem wieloletnich planów rozwojowych Akademii, w tym aktualizacji Strategii WAT;
 • udział w opracowywaniu ankiet i raportów umożliwiających gromadzenie danych niezbędnych do planowania i raportowania realizacji planów;
 • współpracowanie z innymi działami Akademii w zakresie pozyskiwania danych oraz monitorowania i kontrolowania realizacji planów i strategii;
 • udział w identyfikacji czynników ryzyka oraz ocenie ich wpływu na realizację planów;
 • opracowywanie korekt planów i strategii na podstawie uzyskanych danych i prognoz;
 • przygotowywania raportów i analiz na potrzeby przełożonego, w tym dotyczących realizowania planów;
 • udział w kreowaniu i wdrażaniu rozwiązań wspierających realizację Strategii WAT;
 • mapowanie, modelowanie i optymalizacja procesów wewnątrz organizacji;
 • udział w projektach i działaniach organizacyjnych prowadzonych przez Dział Rozwoju i Współpracy z Gospodarką;
 • prowadzenie spraw oraz gromadzenie dokumentacji i archiwizacja projektów w zakresie realizowanych zadań służbowych;
 • przygotowanie okresowej sprawozdawczości ze zrealizowanych projektów i zadań;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (preferowany profil zarządzanie/analityka gospodarcza);
 • udokumentowany, min. 3 letni staż pracy.
 • znajomość języka angielskiego;
 • obsługa komputera i narzędzi pakietu MS Office;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność;
 • pożądane doświadczenie w pracy projektowej;

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w renomowanej instytucji akademickiej;
 • realizację ambitnych zadań i projektów;
 • szerokie możliwości rozwoju zawodowego;
 • benefity socjalne;

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm).

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow 

Dokumenty należy składać w terminie do 28 stycznia 2022 r.

 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 887 863 831.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. W treści e-maila proszę podać numer kontaktowy, pod który pracownik WAT zadzwoni, aby otrzymać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 stycznia 2022 o godz. 15.22 Robert Drygas