Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 1-WML-2023

INSTYTUCJA: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-rakietowej-i-mechatroniki/zaklad-mechatroniki

Przewidywany zakres obowiązków:

 • realizacja procesu dydaktycznego, prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych;
 • realizacja i udział w projektach badawczych;
 • upowszechnianie wyników badań, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej;
 • realizacja zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w specjalności: automatyka i sterowanie;
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym w dziedzinie naukowej inżynieria mechaniczna lub pokrewnej;
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej technicznej na kierunkach mechatronika, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria bezpieczeństwa;
 • umiejętność obsługi robotów przemysłowych firm ABB, KUKA, FANUC, Mitsubishi;
 • umiejętność projektowania pneumatycznych i elektropneumatycznych układów sterowania;
 • umiejętność tworzenia algorytmów sterowania dla robotów mobilnych;
 • znajomość platformy programistycznej Robot Operating System;
 • umiejętność programowania sterowników programowalnych Siemens;
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo – badawczych;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT, zawierające numer referencyjny ogłoszenia;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV), informację o zainteresowaniach i osiągnięciach badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • klauzulę informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce.

Dokumenty do pobrania na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 20 lutego 2023 r.:

 • osobiście: w Dziale Administracyjno-Technicznym Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 63, pok. 30
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 069

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Zatrudnienie nastąpi z dniem 1 marca 2023 r.

Opakowanie przesyłki listownej, złożonej osobiście powinno być opatrzone numerem referencyjnym: 1-WML-2023.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


REFERANCE NUMBER: 1-WML-2023

INSTITUTION: Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation, Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: Research and teaching

TIME EMPLOYMENT: full

DEADLINE FOR SUBMITTING OFFERS: February 20, 2023

WEBSITE: wml.wat.edu.pl/instytut-techniki-rakietowej-i-mechatroniki/zaklad-mechatroniki

Expected scope of duties:

 • implementation of the didactic process, conducting lectures, exercises, laboratory classes;
 • implementation and participation in research projects,
 • disseminating research results, in particular by publishing scientific articles,
 • participation in conferences, symposia and scientific seminars;
 • developing and improving own qualifications;
 • active participation in projects aimed at the development of the teaching base;
 • performing tasks specified by superiors and related to the occupied position;
 • compliance with the regulations applicable in the Military University of Technology, including those related to discipline work, protection of classified information, health and safety and fire protection

Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the Act of July 20, 2018 - Law on Higher Education and Science (Journal of Laws 2018, item 1668);
 • Master of Science in the following discipline: automation and control;
 • experience in working at a university with a technical profile in the field of scientific mechanical engineering or related;
 • at least 5 years of experience in conducting didactic classes at a technical university in the fields of mechatronics, aviation and cosmonautics, safety engineering;
 • ability to operate industrial robots developed by ABB, KUKA, FANUC, Mitsubishi;
 • Ability to design and build pneumatic and electropneumatic control systems
 • Ability to build control algorithms for mobile robots;
 • Knowledge of the Robot Operating System programming platform;
 • Ability to program Siemens programmable controllers;
 • willingness to participate in scientific and research works;
 • good skills in English language (B2 level or higher);
 • ability to conduct classes in Polish and English.

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology, containing the reference number of the advertisement;
 • candidate’s questionnaire;
 • professional curriculum vitae (CV), information on research, teaching and organizational interests and achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming the candidate's qualifications;
 • information clause for job applicants;
 • a declaration of the primary workplace;
 • declaration of the person taking up employment;
 • declaration of having full legal capacity; enjoying full public rights; no conviction by a valid court judgment for an intentional crime or an intentional fiscal offense and no punishment with a disciplinary penalty referred to in art. 276 paragraph. 1 point 7 and 8 of the Act of July 20, 2018 Law and Higher Education and Science.

Documents to download at bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Documents should be submitted till February 20, 2023:

 • in-person to the secretary's office of the Dean of the Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation, Military University of Technology, building no. 63, room 30;
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Mechatronics, Armament and Aviation, 00-908 Warsaw,  gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 069

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Employment will take place on March 1, 2023.

The packaging of a post shipment, submitted personally should be provided with the reference number: 1-WML-2023.

The university does not provide an apartment.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 stycznia 2023 o godz. 10.14 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2023 o godz. 10.15 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2023 o godz. 10.16 Robert Drygas