Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 sierpnia 2020 r.

LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 września 2020 r.

SŁOWA KLUCZOWE: elektronika, technika mikrofalowa, graficzne środowisko programistyczne

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydata do objęcia stanowiska adiunkta dydaktycznego powinno cechować doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz naukowej, udokumentowane dorobkiem naukowym przynależnym do dyscypliny elektronika. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta dydaktycznego będzie wypełniała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie wykłady, ćwiczenia audytoryjne oraz laboratoryjne) z zakresu ogólnie pojętej techniki mikrofalowej, nadajników i odbiorników radioelektronicznych, miernictwa mikrofalowego, graficznego środowiska programowego LabVIEW.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie wykładów, ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;
 • opracowanie sylabusów przedmiotów przydzielonych do realizacji;
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;
 • analiza stanu liczbowego, przydatności i dostępności zbiorów bibliotecznych literatury wykazywanej w sylabusach przedmiotowych;
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art.116 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz.1668);
 • tytuł zawodowy – doktor inżynier w zakresie elektroniki lub telekomunikacji;
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu techniki mikrofalowej;
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu nadajników i odbiorników radioelektronicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu miernictwa mikrofalowego,
 • dobra znajomość zagadnień z zakresu walki radioelektronicznej;
 • znajomość zagadnień związanych z antenami planarnymi;
 • dobra znajomość oprogramowania LabVIEW;
 • znajomość oprogramowania Matlab;
 • znajomość narzędzi programowych: Genesys, ADS, CST;
 • wiedza z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • potwierdzona znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (2222 wg STANAG);
 • udokumentowany dorobek naukowy;
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 sierpnia 2020 r.

 • osobiście (w sekretariacie Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, bud. 45, pok. 114)
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną:   (pliki zabezpieczone hasłem, hasło podać dzwoniąc pod nr 261 839 050)

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 080.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


INSTITUTION: Military University of Technology, Faculty of Electronics

CITY: Warsaw

POSITION: assistant professor

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES:  teaching

TENURA: full-time job

ACADEMIC DISCIPLINES: Technical Information and Telecommunications

EXPIRES: August 17, 2020

WEBSITE: www.wel.wat.edu.pl

FULL EMPLOYERS FOR: September 1, 2020

Indicative terms of reference:

 • conducting auditory and laboratory exercises and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses;
 • keeping records of credits and exams;
 • development of syllabuses of objects assigned to implementation
 • developing the content of detailed lectures as well as auditory and laboratory exercises of the implemented subjects;
 • development of didactic aids, in particular textbooks, scripts and computer presentations, as well as instructions for laboratory exercises for the objects being carried out, and making them available for inspection (control) of the above mentioned items. The studies were prepared by the division manager;
 • analysis of the numerical status, usefulness and availability of the library's literature collections shown in the syllabuses concerned;
 • conducting colloquia, tests and other control and verification activities.

Admission requirements:

 • meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science);
 • degree: D.Sc. in Electronics or Telecommunications;
 • good knowledge in the field of microwave technique;
 • good knowledge in radio transmitters and receivers;
 • knowledge in the field of microwave metrology;
 • good knowledge in the field of radioelectronic warfare;
 • knowledge in the field of microstrip planar antennas;
 • good knowledge of LabVIEW software;
 • knowledge of MATLAB software;
 • knowledge of programming tools: Genesys, ADS, CST;
 • knowledge in the field of digital signal processing;
 • documented knowledge in English language on level B2 (2222 according Stanag);
 • documented experience in scientific work;
 • ability of teaching in Polish language;
 • predispositions for scientific and educational work;
 • interpersonal skills and availability (working in weekends).

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant;
 • all documents should be written in Polish and signed by the candidate.

Documents submission till august 17, 2020:

 • in person in the secretary's office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,
 • by post: at Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwester Kaliski 2 Street,
 • by e-mail/fax:   / +48 261 839 444.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 080

The selected persons will be interviewed.
Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.
The University reserves the right not to decide on the competition without giving a reason.
The final decision on hiring the person selected in the recruitment process is made by the Rector of the Military University of Technology.
Offers which do not comply with the formal requirements and all other offers except the successful candidate's offer will be destroyed within 30 days of the completion of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 lipca 2020 o godz. 12.50 Robert Drygas