Ustawa Prawo zamówień publicznych

Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
  • Rozporządzenie Prezesa Rady MinistrówRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 listopada 2016 13:06 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. czwartek, 17 listopada 2016 22:10 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 28 sierpnia 2017 15:08 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 października 2017 10:48 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 03 stycznia 2018 08:12 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. środa, 03 stycznia 2018 08:32 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 października 2018 08:57 Robert Drygas