Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

 

Jednostka organizacyjna Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Stanowisko adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Dziedzina naukowa nauki inżynieryjno-techniczne

Dyscyplina naukowa informatyka techniczna i telekomunikacja

Data ogłoszenia konkursu w dniu 27.01.2023 r.

Termin składania ofert do dnia 27.02.2023 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu w dniu 01.03.2023 r.

Ilość kandydatów 1

 

Wyniki konkursu:
Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Elektroniki WAT, Decyzją nr 34/WEL/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w procesie nawiązania stosunku pracy z nauczycielami akademickimi w WEL, w dniu 01 marca 2023 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie dr. inż. Tomasza Mrozka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

 

Uzasadnienie:
Do konkursu zgłosił się jeden kandydat w osobie: dr inż. Tomasz Mrozek.

Komisja Konkursowa zapoznała się z dokumentacją przedłożoną przez kandydata oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdziła ich kompletność pod względem formalnym. Komisja wysoko oceniła osiągnięcia badawcze i dydaktyczne dr. inż. Tomasza Mrozka, stwierdzając jego merytoryczne przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Konkursowa zarekomendowała kandydaturę dr. inż. Tomasza Mrozka do zatrudnienia na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w wymiarze 3/4 czasu pracy. Kandydat spełnił wszystkie wymagania i oczekiwania zgodnie z ogłoszonym konkursem.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 21 marca 2023 o godz. 11.01 Tomasz Matyjaszkiewicz