Baner BIP

Informacja o wynikach konkursu wraz z uzasadnieniem
zgodnie z art. 119 ust. 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)

Numer referencyjny 1 – IOE – ZTL – ASBD – 20

Jednostka Organizacyjna: Instytut Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

Stanowisko: Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Dyscyplina naukowa: Elektronika

Data ogłoszenia konkursu: 14.10.2020 r.

Termin składania ofert do dnia: 14.11.2020 r.

Data rozstrzygnięcia konkursu: 16.11.2020 r.

Ilość kandydatów: 1

Wyniki konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Optoelektroniki WAT Decyzją nr 21/IOE/2020 z dnia 09.11.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej pozytywnie zaopiniowała wniosek o zatrudnienie mgr. inż. Przemysława Gontara na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Po przedstawieniu wniosku JM Rektor Wojskowej Akademii Technicznej wyraził zgodę na zatrudnienia mgr. inż. Przemysława Gontara na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych od 1 grudnia 2020 r.

Uzasadnienie

Do konkursu zgłosił się jeden kandydat mgr inż. Przemysław Gontar

Oferta została złożona w wymaganym terminie. Komisja konkursowa stwierdziła kompletność złożonych dokumentów. Podczas dalszej oceny komisja stwierdziła spełnienie przez mgr. inż. Przemysława Gontara wymagań konkursu oraz przygotowanie do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

Komisja zarekomendowała kandydaturę mgr. inż. Przemysława Gontara do zatrudnienia na stanowisku asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, na czas nieokreślony.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 grudnia 2020 o godz. 11.42 Tomasz Matyjaszkiewicz