Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Rozwoju i Współpracy z Gospodarką

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista

WYMIAR CZASU PRACY: pełny

RODZAJ UMOWY: umowa o pracę

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 24 września 2021 r.

LINK DO STRONY: https://bip.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 11 października 2021 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem i prawidłową eksploatacją sprzętu służby łączności i informatyki MON przekazywanego do użytkowania przez jednostki organizacyjne WAT, w szczególności:
  1. gromadzenie potrzeb i pozyskiwanie sprzętu wojskowego,
  2. udział w pracach komisji oraz sporządzanie dokumentacji z oceny stanu technicznego sprzętu,
  3. udział w odbiorze i przydzielaniu sprzętu docelowym użytkownikom oraz wytwarzanie i uzupełnianie dokumentacji przyjęcia/przekazania,
  4. udział w opracowywaniu planów i sprawozdań w zakresie eksploatacji SpW, w tym potrzeb obsługowo-naprawczych,
  5. gromadzenie i koordynacja realizacji zgłoszonych potrzeb naprawczych gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu,
  6. udział w przekazywaniu mienia wycofywanego z eksploatacji,
  7. udział w pracach zespołów inwentaryzacyjnych ds. gospodarowania mieniem MON;
 • współudział w organizowaniu krajowych i międzynarodowych targów, wystaw i konferencji tematycznie związanych z bezpieczeństwem i obronnością państwa.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne z min. 6-letnim stażem pracy,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze gospodarowania mieniem,
 • umiejętność pracy z dokumentacją techniczną,
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowe atuty:

 • przeszkolenie w zakresie pracy z informacjami zastrzeżonymi.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 1 Kodeksu pracy.

Wzór dokumentu dostępny na stronie: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do dnia:  24 września 2021 r.:

 • osobiście: budynek 100 (Sztab), pok. 113 lub pok. 110
 • pocztą elektroniczną na adres:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: pod numerem: 261 83 7344, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 15:00.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 września 2021 o godz. 10.58 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 września 2021 o godz. 11.41 Tomasz Matyjaszkiewicz