Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Rachunkowości Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Specjalista ds. Środków Trwałych

TERMIN SKŁADANIA OFERT OD: 24.02.2021 r.

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 01.04.2021 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozliczanie amortyzacji i umorzeń oraz opracowywanie raportów z zakresu prowadzonej ewidencji,
 • zatrudniona osoba będzie weryfikowała i akceptowała od strony rachunkowej projekty inwestycyjne, uzgadniała wartości środków trwałych w budowie, zajmowała się księgowością oraz nadzorowaniem ewidencji operacji gospodarczych w systemie księgowym,
 • ponadto, do jej obowiązków będzie należało naliczanie kosztów amortyzacji bilansowej i podatkowej oraz udział w opracowywaniu nowych rozwiązań w obszarze majątku trwałego, a także współpraca z innymi działami w uczelni, m.in. w celu rozliczania inwestycji.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenia kierunkowego (Finanse i Rachunkowość, Ekonomia),
 • kilkuletniego doświadczenia w obszarze ewidencji składników majątku trwałego,
 • praktycznej znajomości Ustawy o rachunkowości i pdop oraz posiadającej wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania, otwartej na poszerzanie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 26.03.2021 r.:

 • pocztą elektroniczną:
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Dział Rachunkowości
  00-908 Warszawa , ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 462

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 24 lutego 2021 o godz. 13.48 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 24 lutego 2021 o godz. 15.12 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 25 lutego 2021 o godz. 09.56 Tomasz Matyjaszkiewicz