Drukuj

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa (WAT);

Nazwa stanowiska: stypendysta – student

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

Opis zadań:

Celem projektu pt.: „Właściwości termodynamiczne stopów z układów Mg-Pd oraz Mg-Pt” jest wyznaczenie właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych stopów z układów dwuskładnikowych Mg-Pd oraz Mg-Pt a następnie poddanie wytworzonych stopów badaniom pokazującym w jaki sposób są one w stanie reagować z wodorem.

Zadania stypendysty - studenta:

- preparatyka stopów i faz międzymetalicznych z układów Mg-Pd i Mg-Pt;
- badania zdolności materiałów do magazynowania wodoru;
- rentgenowska analiza fazowa i strukturalna;
- analiza termograwimetryczna i kalorymetryczna próbek;
- opracowanie i interpretowanie wyników;
-opracowywanie szkiców publikacji naukowych

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST;

Termin składania ofert: 11 grudnia  2020 ;

Warunki zatrudnienia:

Przewidywany okres wypłaty stypendium: 6 miesięcy;
Rozpoczęcie stypendium i wykonywania zadań w projekcie: grudzień 2020/styczeń 2021;
Wysokość stypendium: 1500 zł/miesięcznie (w ramach umowy o stypendium);

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna;

Wymagane dokumenty:

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 11 grudnia 2020 r. Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833).

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu lub osoba upoważniona projektu. O wyborze kandydata, decydować będzie parametryczna ocena jego osiągnięć naukowych i wyróżnień zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w szczególności z uwzględnieniem następujących punktacji:

4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;
3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;
1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;
0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata.

4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
1 pkt Słabe osiągnięcia;
0 pkt Brak osiągnięć.

3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;
2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;
1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;
0 pkt Brak kompetencji kandydata.

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 14.12.2020 na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kandydatów.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do:
- przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami;
- powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata;
- możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ;

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wyżej wymienione wówczas podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody.

5. Podanie danych przez kandydatów jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W złożonej dokumentacji prosimy o zawarcie oświadczenia w brzmieniu:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 grudnia 2020 o godz. 13.27 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 3 grudnia 2020 o godz. 13.28 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 8 grudnia 2020 o godz. 11.54 Robert Drygas