Baner BIP

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: POST-DOC

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.11.2020 r.

LINK DO STRONY: http://www.wtc.wat.edu.pl/

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: styczeń/luty 2021 r.

Wymagania:

 • Doktorat z inżynierii materiałowej, chemii, nanotechnologii lub dziedzin pokrewnych
 • Doświadczenie w elektrochemicznej syntezie uporządkowanych materiałów porowatych
 • Praktyczne umiejętności w programowaniu zadanych sekwencji impulsów prądowo-napięciowych
 • Umięjętność projektowania 1-wymiarowych kryształów fotonicznych na bazie anodowego tlenku aluminium o zadanych właściwościach fotonicznych
 • Doświadczenie w analizie próbek technikami SEM, HR TEM i XRD oraz znajomość zaawansowanych technikach optycznych
 • Doświadczenie badawcze udokumentowane odpowiednią działalnością publikacyjną
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
 • Gotowość do podjęcia pracy na pełny etat (8 godzin dziennie) w ramach projektu

Opis zadań:

Celem projektu jest wytwarzanie i badanie 1-wymiarowych (1D) kryształów fotonicznych na bazie anodowego tlenku aluminium (AAO) z przestrajalną przerwą wzbronioną w zakresie VIS-MIR.

Zadania pracownika:

-Projektowanie złożonych profili i sekwencji impulsów prądowo-napięciowych

- Elektrochemiczna synteza wielowarstwowego AAO

- Analiza wpływu i optymalizacja parametrów elektrochemicznych w celu wytworzenia kryształów 1D o pożądanej architekturze porów i zadanych  właściwościach fotonicznych w szerokim zakresie spectralnym

 - Pełna charakterystyka morfologiczna i strukturalna otrzymanych kryształów 1D

- Udział w pisaniu prac naukowych, uczestnictwo w konferencjach tematycznych itp.

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 30.11.2020

Warunki zatrudnienia:

Przewidywany okres zatrudnienia: 18 miesięcy

Rozpoczęcie pracy: styczeń/luty 2021 – do negocjacji

Wysokość wynagrodzenia 10 000 zł /miesiąc (tzw. „brutto brutto” - z kosztami pracodawcy)

 

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • Lista publikacji, osiągnięć naukowych, wyróżnień i szkoleń
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 • Elektroniczna kopia doktoratu
 • List polecający od promotora doktoratu

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 30.11.2020. Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

O wyborze kandydata decydować będzie ocena osiągnięć naukowych oraz kompetencji kandydata w zakresie przedstawionym w opisie stanowiska sprawdzonych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty mogą być dostarczone w języku polskim lub angielskim.

Kandydat nie musi posiadać obywatelstwa polskiego.

O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostanę poinformowani drogę elektroniczną.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;

2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ;

3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wyżej wymienione wówczas podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody.

5. Podanie danych przez kandydatów jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy.

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W złożonej dokumentacji prosimy o zawarcie oświadczenia w brzmieniu:

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 28 października 2020 o godz. 14.10 Tomasz Matyjaszkiewicz