Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Starszy referent ds. administracyjnych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 23.08.2020 r.

LINK DO STRONY: https://wlo.wat.edu.pl/

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 07.09.2020 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji przebiegu studiów i studentów, z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
 • zapewnienie administracyjnej, formalno-prawnej oraz informacyjnej obsługi działalności dydaktycznej w zakresie spraw studenckich
 • opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych, decyzji, zgodnie z przyjętymi w Akademii zasadami ich wydawania
 • przyjmowanie i kompletowanie wniosków studentów oraz wydawanie zaświadczeń
 • współudział w organizowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji na studia wyższe
 • współudział w realizacji zadań z zakresu systemu zapewnienia jakości kształcenia
 • obsługiwanie elektronicznego systemu POL-on oraz USOS
 • wykonywanie sprawozdań dotyczących działalności dydaktycznej dla potrzeb dziekana, prodziekanów, zastępcy dziekana
 • współpraca w realizacji przedsięwzięć związanych z programem LPP Erasmus+, MOSTECH i MOST
 • bieżąca aktualizacja treści zawartych na stronie internetowej wydziału w zakresie działalności dziekanatu
 • archiwizacja dokumentów

Wymagania od kandydatów:

 • wyższe wykształcenie
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • doświadczenie w pracy biurowej
 • komunikatywność
 • punktualność
 • samodzielność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność pracy w zespole
 • wymagana dyspozycyjność w wybrane weekendy (dyżury dla studiów niestacjonarnych)
 • wysoka kultura osobista
 • zaangażowanie i odpowiedzialność

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy w sektorze szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do 23.08.2020 r.:

 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 458

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 sierpnia 2020 o godz. 15.22 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 5 sierpnia 2020 o godz. 15.23 Tomasz Matyjaszkiewicz