Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Inwestycji i Remontów

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Inspektor nadzoru w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do odwołania

Przewidywany zakres obowiązków:

 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, rozbiórkę przepisami prawa budowlanego oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej;
 • przygotowywanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT;
 • prowadzenie nadzorów inwestorskich:
  • w zakresie robót elektrycznych wykonywanych przez wykonawców na zlecenie WAT;
  • nad dokumentacjami technicznymi (projektowo-kosztorysową, projektowo-wykonawczą i koncepcyjną) wykonywanymi przez wykonawców na zlecenie WAT;
  • w zakresie usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi i gwarancji;
 • udział w opracowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych planowanych dokumentacji technicznych i robót budowlanych prowadzonych w budynkach i budowlach WAT;
 • udział w opracowywaniu elaboratów rozliczeniowych zakończonych robót;
 • udział w opracowywaniu rocznego planu remontów i inwestycji;
 • przygotowywanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty i prace projektowe oraz stwierdzonych wad przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji;
 • udział w pracach komisji przetargowej i wizjach lokalnych, redagowanie odpowiedzi na zapytania wykonawców;
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót budowlanych, umiejętność analizy zapisów umów.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie średnie lub wyższe;
 • uprawnienia budowlane w specjalności sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych;
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lata w nadzorze robót elektrycznych;
 • umiejętność analizy dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz zawartych umów z Wykonawcami;
 • umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE, programu do kosztorysowania np. Norma, programu AutoCAD;
 • znajomość ustawy prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, rozporządzeń dotyczących kosztorysowania i przedmiarowania oraz aktualnej wiedzy technicznej w budownictwie;
 • komunikatywność w kontaktach z interesantami;
 • umiejętność pracy w zespole, terminowość, rzetelność, inicjatywa;
 • nadzór nad robotami budowlanymi, dostawami i usługami;
 • prowadzenie korespondencji z Wykonawcami;
 • odbiory i rozliczanie robót budowlanych, dostaw i usług.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje (w toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

Dokumenty należy składać w terminie do odwołania

 • pocztą elektroniczną: e-mail

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 042

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 maja 2020 o godz. 14.52 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 16 czerwca 2020 o godz. 10.44 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 14 lipca 2020 o godz. 11.11 Robert Drygas