Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Remontów i Utrzymania Nieruchomości, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: elektryk

Przewidywany zakres obowiązków:

 • usuwanie awarii zasilania obiektów Wojskowej Akademii Technicznej;
 • usuwanie awarii maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • naprawa oświetlenia i układów automatyki oświetleniowej;
 • wymiana źródeł światła;
 • budowa instalacji elektrycznej;
 • budowa instalacji energetycznych;
 • kontrola ruchu elektrycznego;
 • realizacja zgłoszeń użytkowników wewnętrznych WAT;
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych;
 • montaż i demontaż urządzeń pomiarowych;
 • lokalizacja miejsc uszkodzenia kabli energetycznych;
 • wykonywanie wymaganych przeglądów instalacji elektrycznej oraz rozdzielni;
 • przeglądy i naprawy instalacji odgromowej budynków WAT.

Wymagania od kandydatów:

 • umiejętność czytania schematów elektrycznych;
 • uprawnienia „E” Grupa I, do 1 kV, mile wskazane do 15 kW;
 • sumienność;
 • dokładność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • niezbędne narzędzia pracy;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej);
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (CV);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).

Wzory dokumentów dostępne są na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 189 Marzenna Karmel.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną: .

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 czerwca 2024 o godz. 13.12 Robert Drygas