Baner BIP

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa (WAT);

Nazwa stanowiska: stypendysta – student

 

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

 • W trakcie pobierania stypendium jest studentem studiów II stopnia na kierunku technicznym bezpośrednio związanym z dyscypliną inżynieria materiałowa;
 • Posiada doświadczenie związane z wytwarzaniem materiałów metodą metalurgii proszków;
 • Posiada umiejętność obsługi komór rękawicowych i młynków kulowych;
 • Posiada doświadczenie związane z analizą strukturalną proszków metalicznych, rentgenowską analizą fazową i tomografią komputerową;
 • Posiada ogólną znajomość tematyki dotyczącej wytwarzania i badań stopów;
 • Jest gotowy do pracy w laboratorium (na terenie Wojskowej Akademii Technicznej), po zajęciach dydaktycznych w dni robocze i cyklicznych spotkań z kierownikiem projektu;
 • Posiada dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:
Celem projektu pt.: „CoSMIc: Złożone stopy na bazie krzemków metali wysokotopliwych wytwarzane w procesie infiltracji ciekłofazowej - nowa klasa materiałów ultra-wysokotemperaturowych” jest otrzymywanie metodą mechanicznej syntezy proszków czystych pierwiastków wysokotopliwych stopów RHEA wraz z analizą tego procesu,
a następnie wytwarzanie i badanie porowatych preform przeznaczonych do infiltracji ciekłym metalem.

Zadania stypendysty - studenta:
- prowadzenie procesów stopowania mechanicznego z doborem parametrów prowadzonego procesu;
- analiza strukturalna wytworzonych stopów;
- opracowanie i interpretowanie uzyskanych wyników;
- opracowywanie szkiców publikacji naukowych

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST;

Termin składania ofert: 20.06.2024r.;

Warunki zatrudnienia:
Przewidywany okres wypłaty stypendium: 6 miesięcy;
Rozpoczęcie stypendium i wykonywania zadań w projekcie: 01.07.2024 r.;
Wysokość stypendium: 2500 zł/miesięcznie (w ramach umowy o stypendium);

Dodatkowe informacje:
Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna;
Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • Lista osiągnięć naukowych lub wykonanych prac pokrewnych z tematyką projektu;
 • Dokument potwierdzający status studenta;

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 20.06.2024 r. Kierownik projektu potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833).
Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu lub osoba upoważniona projektu. O wyborze kandydata, decydować będzie parametryczna ocena jego osiągnięć naukowych i wyróżnień zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w szczególności z uwzględnieniem następujących punktacji:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):
  4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;
  3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
  2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;
  1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;
  0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata.

 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
  4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
  3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
  2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
  1 pkt Słabe osiągnięcia;
  0 pkt Brak osiągnięć.

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny
  końcowej):
  3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;
  2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;
  1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;
  0 pkt Brak kompetencji kandydata.

 

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 24.06.2024r. na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kandydatów.
Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do:
- przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami;
- powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata;
- możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ;
3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wyżej wymienione wówczas podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody.
5. Podanie danych przez kandydatów jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy.
6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
W złożonej dokumentacji prosimy o zawarcie oświadczenia w brzmieniu:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 czerwca 2024 o godz. 12.46 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 5 czerwca 2024 o godz. 12.46 Tomasz Matyjaszkiewicz