Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Pion Prorektora ds. Kształcenia – Zespół Uczelniany ds. USOS, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.05. 2024 r.

LINK DO STRONY: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 15.06.2024 r.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

 • współpraca z przedstawicielami jednostek organizacyjnych WAT w zakresie korzystania i rozwoju systemu USOS;
 • opracowywanie formularzy do USOS oraz analiza i nadzór nad ich poprawnością;
 • wsparcie użytkowników systemu USOS w zakresie bieżącego wykorzystywania formularzy;
 • współudział w realizacji szkoleń i przygotowaniach użytkowników końcowych systemu USOS w zakresie wykorzystania jego możliwości technicznych do realizacji zadań i prac merytorycznych związanych z procedurami procesu kształcenia;
 • współudział w opracowywaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych, regulujących funkcjonowanie USOS w WAT;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z działalnością Zespołu.

 

Wymagania od kandydatów:

 • Znajomość systemu USOS (pracownik powinien posiadać znajomość funkcji i mechanizmów działania systemu USOS;
 • zdolność szybkiego przyswajania nowych technologii i narzędzi informatycznych;
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • znajomość specyfiki uczelni wyższych;
 • wykształcenie wyższe;
 • komunikatywność, zarówno w kontakcie zespołowym, jak i w relacjach z użytkownikami systemu, pracownikami uczelni itp;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem;
 • wysoka kultura osobista, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • przestrzeganie zasad poufności i dbanie o bezpieczeństwo danych.

 

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie i znajomość specyfiki pracy z systemem informatycznym obsługującym obszar akademicki uczelni;
 • znajomość jęz. angielskiego.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w zgranym zespole w renomowanej instytucji akademickiej;
 • ofertę szkoleniową dostosowaną do obowiązków stanowiska pracy;
 • benefity socjalne (w tym dofinansowanie wypoczynku, karta MultiSport, po-życzki na cele mieszkaniowe, ubezpieczenia grupowe), szeroką ofertę kultu-ralno-oświatową;
 • możliwość rozwijania zainteresowań i kariery, w tym kontynuowania kształ-cenia w ramach oferty programowej Wojskowej Akademii Technicznej.

 

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2019 r., poz.1040, z późn.zm).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow 

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 29.05.2024 r.

 • pocztą elektroniczną: na e-mail:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel.: 261 837 257 lub 261 839 819

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany nr telefonów i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor. Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Wymagania dla pracownika zatrudnionego w zespole ds. USOS wiążą się ze specyfiką pracy z systemem informatycznym obsługującym obszar akademicki uczelni.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 maja 2024 o godz. 13.31 Tomasz Matyjaszkiewicz