Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 5-NNA-WML-24

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: referent

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 lipca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowiska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 września 2024 r. na trzymiesięczny okres próbny

Przewidywany zakres obowiązków:

 • przyjmowanie i przekazywanie dokumentów finansowych zgodnie z ich dekretacją, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności przyjętych dokumentów;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych studentów w SI USOS;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych statutowej działalności Wydziału;
 • bieżąca obsługa administracyjno-finansowa projektów badawczych prowadzonych na szczeblu Wydziału.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie min. średnie, preferowane ekonomiczne;
 • znajomość oprogramowania MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
 • samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, nastawienie na własny rozwój i podnoszenie kwalifikacji.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty, w zaklejonej kopercie opisane numerem referencyjnym ogłoszenia 5-NNA-WML-24, należy składać w terminie do 31 lipca 2024 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) 63, pok. 30, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa w dni robocze w godzinach 9.00-14.00;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 567 i na stronie wml.wat.edu.pl.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

WAŻNE! Wybrany kandydat będzie musiał złożyć Oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii, dostępne na stronie internetowej bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 maja 2024 o godz. 09.49 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 15 maja 2024 o godz. 11.08 Robert Drygas