Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Remontów i Utrzymania Nieruchomości, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy specjalista

Przewidywany zakres obowiązków:

 • sporządzanie protokołów pogwarancyjnych;
 • sporządzanie korespondencji do wykonawców związanej z przeprowadzonymi inwestycjami i remontami;
 • wzywanie Wykonawcy do usuwania wad i awarii, jeśli takie wystąpią;
 • przygotowanie dokumentów dla Wykonawcy zastępczego dotyczących świadczenia przeglądów konserwacyjnych oraz napraw w okresie gwarancji i rękojmi;
 • dochodzenie roszczeń za wady z tytułu rękojmi i gwarancji;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ppoż;
 • nadzór nad obsługą gwarancyjną po robotach budowlanych zrealizowanych na terenie WAT;
 • zgłaszanie zadań do planu gospodarczego oraz inwestycji i remontów;
 • sporządzanie list obecności i dyżurów pracowników Działu Remontów i Utrzymania Nieruchomości;
 • współpraca z Działem Personalnym, BHP i Kwesturą w sprawach związanych z obiegiem dokumentów pracowników Działu Remontów i Utrzymania Nieruchomości.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe;
 • posiadanie minimum 3-letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej);
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 2211 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 089 Edward Kraszewski

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną:   

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 marca 2024 o godz. 12.55 Robert Drygas