Baner BIP

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna (WAT), Warszawa
Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
Liczba stanowisk: 2

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

 • Jest doktorantem w szkole doktorskiej WAT w dyscyplinie inżynieria materiałowa;*
 • Jest absolwentem studiów I i II stopnia na kierunku inżynieria materiałowa lub pokrewnym;
 • Posiada podstawową wiedzę dotyczącą metod wytwarzania i właściwości optycznych nanostrukturalnych materiałów półprzewodnikowych;
 • Posiada podstawową wiedzę (doświadczenie mile widziane) w zakresie elektrochemicznej syntezy i charakterystyki materiałów porowatych (takich jak anodowy tlenek aluminium);
 • Wykazuje gotowość do codziennej pracy w laboratorium w okresie stypendialnym i regularnych spotkań z kierownikiem projektu;
 • Posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.


* kandydaci, którzy nie są jeszcze, a zamierzają zostać uczestnikami szkoły doktorskiej proszeni są o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do SDR WAT (https://www.wojsko-polskie.pl/wat/sdr-rekrutacja/) i o wcześniejszy kontakt z potencjalnym promotorem (Małgorzata Norek, email: ).

 

Opis zadań:

Celem projektu jest badanie efektów modyfikacji powierzchni nanostruktur ZnO, wytwarzanych na bazie materiałów porowatych o wysokim stopniu uporządkowania, w celu optymalizacji ich właściwości luminescencyjnych w obszarze ultrafioletowym.

Do zadań doktoranta-stypendysty należeć będzie m. in.:

 • przygotowanie materiału porowatego (anodowy tlenek aluminium o zadanych parametrach geometrycznych i regularnym układzie porów) do procesu ALD;
 • przygotowanie wolnostojących układów nanostruktur ZnO na wybranych podłożach;
 • analiza morfologiczna, strukturalna i optyczna nanostruktur ZnO przed i po modyfikacji powierzchni;
 • aktywny udział w przygotowaniu publikacji naukowych;

 

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST

Termin składania ofert: 30.06.2024

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Wojskowa Akademia Techniczna

Przewidywany okres wypłaty stypendium: 24 miesiące

Początek stypendium: październik 2024

Wysokość stypendium: 3400 zł/miesiąc w ramach umowy o stypendium (oprócz regularnego stypendium doktoranckiego przyznawanego w ramach SDR WAT, wynoszącego ok. 2800 zł /miesiąc przez pierwsze 2 lata: https://www.wojsko-polskie.pl/wat/sdr-stypendia-i-ubezpieczenia/).

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae
 • Lista osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań lub udokumentowany udział w projektach badawczych z zakresu inżynierii materiałowej
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia z suplementem (może być kserokopia)

 

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres: do dnia 30.06.2024. Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133 poz. 833.)
O wyborze kandydata decydować będzie parametryczna ocena ich osiągnięć naukowych i wyróżnień zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w szczególności z uwzględnieniem następujących punktacji:

 

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50 % oceny końcowej):

4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;

3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;

2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;

1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;

0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata.

 

 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):

4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);

3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);

2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);

1 pkt Słabe osiągnięcia;

0 pkt Brak osiągnięć.

 

 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30 % oceny końcowej):

3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;

2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;

1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;

0 pkt Brak kompetencji kandydata

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 marca 2024 o godz. 13.33 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 4 marca 2024 o godz. 13.34 Tomasz Matyjaszkiewicz