Baner BIP

Nazwa jednostki: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

Nazwa stanowiska: stypendysta-student

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się stypendysty spełniającego następujące warunki:

 • W trakcie pobierania stypendium jest doktorantem w szkole doktorskiej w dyscyplinie inżynieria materiałowa;
 • Jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku inżynieria materiałowa;
 • Posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie wytwarzania przyrostowego technikami typu DED
 • Jest gotowy do pracy w laboratorium (na terenie Wojskowej Akademii Technicznej) i codziennych spotkań z kierownikiem projektu;
 • Posiada bardzo dobrą znajomość języka polskiego oraz angielskiego w mowie i piśmie.

Opis zadań:

Celem projektu pt.: „Wpływ historii cieplnej na mikrostrukturę i właściwości materiałów wytwarzanych przyrostowo.” jest zbadanie wpływu historii cieplnej próbki podczas wytwarzania przyrostowego na właściwości wytworzonego materiału. Cel projektu będzie uzyskany na skutek połączenia badań eksperymentalnych oraz modelowania komputerowego.

Zadania stypendysty-doktoranta:

 • prowadzenie procesów wytwarzania przyrostowego materiałów konstrukcyjnych;
 • modelowanie procesu wytwarzania przyrostowego
 • rentgenowska analiza fazowa i strukturalna;
 • opracowanie uzyskanych wyników;
 • udział w opracowywaniu publikacji naukowych

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST;

Termin składania ofert: 29 stycznia 2024 r.;

Warunki zatrudnienia:

 • Przewidywany okres wypłaty stypendium: 48 miesięcy;
 • Rozpoczęcie stypendium i wykonywania zadań w projekcie: luty 2024;
 • Wysokość stypendium: 5000 zł/miesięcznie (w ramach umowy o stypendium);

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna;

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae;
 • Lista osiągnięć naukowych
 • Dokument potwierdzający status doktoranta lub pozytywnego przejścia rekrutacji do szkoły doktorskiej.

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres do dnia 29 stycznia 2024 r. Kierownik projektu potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

Prosimy o zapoznanie się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez WAT i podpisanie formularza zgody.

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa, której przewodniczył będzie kierownik projektu lub osoba upoważniona projektu. O wyborze kandydata, decydować będzie parametryczna ocena jego osiągnięć naukowych i wyróżnień zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki, w szczególności z uwzględnieniem następujących punktacji:

 • osiągnięcia naukowe kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (50% oceny końcowej):
  • 4 pkt Kandydat posiada wyróżniający dorobek naukowy;
  • 3 pkt Kandydat posiada bardzo dobry dorobek naukowy;
  • 2 pkt Kandydat posiada dobry dorobek naukowy;
  • 1 pkt Kandydat posiada słaby dorobek naukowy;
  • 0 pkt Brak dorobku naukowego kandydata.
 • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej):
  • 4 pkt Wybitne osiągnięcia (m.in. staże w wiodących ośrodkach zagranicznych, prestiżowe nagrody lub wyróżnienia międzynarodowe, warsztaty lub szkolenia w wiodących ośrodkach naukowych, udział w projektach międzynarodowych lub zagranicznych);
  • 3 pkt Znaczące osiągnięcia (staże w dobrych ośrodkach krajowych i zagranicznych, wyróżnienia lub nagrody ogólnokrajowe, warsztaty lub szkolenia zagraniczne lub ogólnokrajowe, udział w projektach krajowych lub zagranicznych);
  • 2 pkt Umiarkowane osiągnięcia (wyróżnienia lub nagrody lokalne, warsztaty lub szkolenia, udział w projektach uczelnianych);
  • 1 pkt Słabe osiągnięcia;
  • 0 pkt Brak osiągnięć.
 • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej):
  • 3 pkt Kandydat posiada bardzo dobre kompetencje;
  • 2 pkt Kandydat posiada dobre kompetencje;
  • 1 pkt Kandydat posiada słabe kompetencje;
  • 0 pkt Brak kompetencji kandydata.

Data rozstrzygnięcia konkursu: nie później niż 31.01.2024 na podstawie otrzymanych zgłoszeń Kandydatów.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do:

 • przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami;
 • powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata;
 • możliwości nierozstrzygnięcia konkursu.

Załącznik:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 16 stycznia 2024 o godz. 13.35 Robert Drygas