Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Dział Remontów i Utrzymania Nieruchomości, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy specjalista ds. elektrycznych

Przewidywany zakres obowiązków:

 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Norm i przepisów branżowych;
 • znajomość programów do kosztorysowania, NORMA lub inne programy do kosztorysowania;
 • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • przygotowywanie założeń projektowych, wykonywanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i STWiORB na potrzeby WAT;
 • przygotowywanie korespondencji z wykonawcami w zakresie realizowanych umów na roboty i prace projektowe oraz stwierdzonych wad przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji;
 • udział w wizjach lokalnych,
 • znajomość i przestrzeganie w praktyce aktów normatywnych dotyczących realizacji robót budowlanych.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie techniczne średnie lub wyższe inżynierskie;
 • posiadanie minimum 3 letniego, udokumentowanego stażu pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
 • dobra znajomość aplikacji MS Office;
 • umiejętność kosztorysowania w programie NORMA;
 • odpowiedzialność, punktualność, umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra organizacja czasu pracy i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • komunikatywność, otwartość i predyspozycje do pracy zespołowej;
 • wysoka kultura osobista;
 • komunikatywność;
 • samodzielność i inicjatywa w działaniu.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • uczestnictwo w realizacji ciekawych projektów;
 • pakiet świadczeń socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej);
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych;
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm.).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 089 Edward Kraszewski

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną:   

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 maja 2023 o godz. 11.30 Robert Drygas