Baner BIP

Nazwa jednostki: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki.

Nazwa stanowiska: stypendysta.

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 1. uczestnik studiów doktoranckich lub słuchacz Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport (geodezja satelitarna / geodezja podstawowa),
 2. doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych potwierdzone współautorstwem w publikacjach naukowych,
 3. dobra znajomość języka angielskiego,
 4. umiejętność programowania w środowisku Matlab,
 5. znajomość zagadnień związanych z analizą geodezyjnych szeregów czasowych oraz z badaniem pola ciężkości Ziemi, poparta co najmniej 2 publikacjami naukowymi w czasopismach z listy MNiE, w tym co najmniej jedną wyróżnioną w Journal Citation Reports oraz wystąpieniami na konferencjach naukowych.

 

Opis zadań:


Zadania badawcze w ramach projektu NCN OPUS-21: „Badanie ewolucji charakteru stochastycznego geodezyjnych szeregów czasowych w kontekście przyszłych realizacji ziemskiego układu odniesienia”, w szczególności:

 1. analizy charakteru geodezyjnych szeregów czasowych, w tym zmian pozycji stacji GNSS oraz DORIS,
 2. wyznaczenie sygnału przestrzenno-czasowego wykorzystując analizę metodą składowych głównych (ang. Principal Component Analysis),
 3. badanie własności sygnału przestrzenno-czasowego,
 4. oszacowanie wpływu sygnału przestrzenno-czasowego na prędkości stacji permanentnych systemów DORIS i GNSS, w kontekście realizacji układów odniesienia,
 5. przygotowanie raportów z przeprowadzonych badań, prezentowanie uzyskanych rezultatów (zarówno w języku polskim, jak i angielskim), udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.


Typ konkursu NCN: OPUS – ST.

Termin składania ofert: 9 czerwca 2023 r., godzina 23:59 CWE.

Forma składania ofert: e-mail.

 

Warunki zatrudnienia:

 1. miejsce pracy: Zakład Hydrometeorologii Wojskowej i Geomatyki, Instytut Inżynierii Geoprzestrzennej i Geodezji, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie,
 2. wymagana obecność w miejscu zatrudnienia (karta pracy),
 3. stypendium naukowe w wysokości 3 000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 16 miesięcy,
 4. planowane rozpoczęcie: 1 lipca 2023 r.,
 5. planowane zakończenie: 28 grudnia 2024 r.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach doktoranckich lub przyjęcie do Szkoły Doktorskiej.
 4. Informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych i wyróżnień wynikających z prowadzonych badań.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w naborze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 6. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 109 ust. 1 z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).

 

Forma składania ofert: elektronicznie na adres , podając w tytule wiadomości dopisek „OPUS-21 ST10”.

Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Dokładne informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.

Stypendystę wyłoni komisja rekrutacyjna, której będzie przewodniczył kierownik projektu. Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki.

Ewentualne pytania proszę kierować do prof. dr. hab. inż. Janusza Bogusza, email: , tel.: (261) 83-99-24.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 maja 2023 o godz. 08.36 Tomasz Matyjaszkiewicz