Baner BIP

logotyp cwod

CENTRUM WIEDZY O DOSTĘPNOŚCI DO TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OSÓB O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH
(POWR.03.05.00-00-CW07/20)

 

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista 6

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 marca 2023 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/na-pozostale-stanowska

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 12 kwietnia 2023 r.

RODZAJ UMOWY: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło), okres zatrudnienia – 3 miesiące.

W Wojskowej Akademii Technicznej powstało pierwsze w kraju „Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach” (w dalszej treści „CWOD”). Celem realizacji projektu „CWOD” jest rozwijanie zagadnień projektowania uniwersalnego oraz wypracowywanie, promowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań technicznych produktów oraz standardów usług prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach (w dalszej treści OSP), korzystających ze środków transportu indywidualnego.

Przewidywany zakres obowiązków:

Charakterystyka układów wspomagania kierowcy w procesie bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe techniczne, stopień minimum inżynier;
 • dobra znajomość budowy i funkcjonowania systemów i urządzeń bezpieczeństwa czynnego, wspomagających kierowcę;
 • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
 • bardzo dobra znajomość programu Excel;
 • umiejętność analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • umiejętność partnerskiej współpracy z różnego typu podmiotami i instytucjami;
 • dobra organizacja pracy;
 • znajomość języka angielskiego na średnim poziomie;
 • komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, punktualność;
 • rekomendacje (mile widziane).

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • załączniki w postaci dyplomów, certyfikatów i in. dokumentów poświadczających umiejętności/doświadczenie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez 221 §  1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, z późn. zm).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 31 marca 2023 r.:

 • osobiście w sekretariacie Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT, bud. 23, pok. 11 lub 13,
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 839 565.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 marca 2023 o godz. 15.04 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 15 marca 2023 o godz. 08.02 Robert Drygas