Baner BIP

NAZWA JEDNOSTKI: Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa

NAZWA STANOWISKA: POST-DOC

 

Wymagania:

Do realizacji projektu poszukuje się kandydata spełniającego następujące warunki:

 • posiada doktorat w dziedzinie inżynierii materiałowej lub naukach pokrewnych (chemia, fizyka)
 • jest gotowy do podjęcia pracy na pełny etat (8 godzin dziennie) w ramach projektu
 • posiada praktyczne doświadczenie w wytwarzaniu nanomateriałów oraz/lub strukturalnej, morfologicznej i optycznej charakterystyce materiałów;
 • mile widziane jest doświadczenie w anodowaniu i/lub fotokatalizie i/lub charakteryzowaniu właściwości optycznych materiałów fotoaktywnych;
 • mile widziana umiejętność wykorzystania różnorodnych układów elektrochemicznych (zasilacz, potencjostat / galwanostat);
 • posiada praktyczną znajomość typowych metod charakterystyki materiałów;
 • ma zdolność do samodzielnego opracowywania manuskryptów naukowych;
 • zna komunikatywnie język angielski w mowie i w piśmie

Opis zadań:

Celem projektu jest opracowanie nowych, nanostrukturalnych anodowych tlenków, które będą działać jako fotokatalizatory aktywne w szerokim zakresie UV-Vis.
Zadania pracownika :

 • Przygotowanie próbek oraz prowadzenie badań anodowania stopu FeAl oraz Al i Fe (materiały odniesienia);
 • Charakterystyka cech morfologicznych, strukturalnych oraz właściwości optycznych otrzymanych materiałów;
 • Badanie właściwości fotoelektrycznych oraz fotokatalitycznych otrzymanych materiałów;
 • Analiza uzyskanych wyników;
 • Pomoc i zaangażowanie w pisaniu publikacji naukowych.

 

Typ konkursu: NCN: OPUS – ST 5

Termin składania ofert: 06 kwiecień 2023 r.

Warunki zatrudnienia:

Przewidywany okres zatrudnienia: 6 miesięcy
Rozpoczęcie pracy: kwiecień/maj 2023 – do negocjacji
Wysokość wynagrodzenia 8 375 zł /mies. brutto

Dodatkowe informacje:

Miejsce Pracy: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae
 • lista publikacji, osiągnięć naukowych, wyróżnień i szkoleń
 • elektroniczna wersja rozprawy doktorskiej
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie
  elektroniczna kopia doktoratu
 • list polecający od promotora doktoratu lub innego samodzielnego pracownika naukowego

 

Aplikację prosimy składać drogą elektroniczną na adres do dnia 06 kwiecień 2023. Zamawiający potwierdzi wpływ ofert drogą elektroniczną.

O wyborze kandydata decydować będzie ocena osiągnięć naukowych oraz kompetencji kandydata w zakresie przedstawionym w opisie stanowiska, sprawdzonych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dokumenty mogą być dostarczone w języku polskim lub angielskim.
Kandydat nie musi posiadać obywatelstwa polskiego.
O rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostanę poinformowani drogę elektroniczną.
Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 2. Administrator danych powołał inspektora ochrony danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: ;
 3. Pani/Pana dane osobowe zawarte w aplikacji przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), a w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wyżej wymienione wówczas podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody.
 5. Podanie danych przez kandydatów jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Zakres wymaganych danych wynika z Kodeksu pracy i jest obowiązkowy.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie niezwłocznie zniszczone.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, w przypadku podania przez Panią/Pana danych innych niż wskazane w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

W złożonej dokumentacji prosimy o zawarcie oświadczenia w brzmieniu:
Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskową Akademię Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

 


 

Employer: Institute of Optoelectronics, Military University of Technology, Warsaw, Poland

POSITION TYPE: POST-DOC

REQUIREMENTS:

We seek a candidate for a 6 months postdoctoral position who:

 • Defended his/her doctoral preferably in materials science or similar fields (materials engineering, chemistry, physics)
 • Is ready to creatively work at least 8 hours a day in Warsaw, Poland
 • Has extensive knowledge and practical experience in the production of nanomaterials and / or the structural, morphological and optical characterization of materials;
 • Ideally already experience in anodizing and / or photocatalysis and / or characterizing the optical properties of photoactive materials is welcome
 • Has the ability to independently develop scientific manuscripts;
 • Speaks and write in English at level allowing everyday communication

Main responsibilities:
- preparation of samples and anodizing tests of FeAl, Al and Fe alloys;
- characterization of morphological, structural and optical properties of the obtained materials;
- examination of photoelectric and photocatalytic properties of the obtained materials;
- results analysis;
- help and involvement in scientific publications writing.

We offer:
- Work in young but ambitious and expirienced team of materials scientists
- Publications of obtained results in high quality materials science journals
- Nice location of the university campus with sport facilities and good public transportation
- salaries 8 375 PLN (polish zlotych) / month with taxing (around 6 000 PLN “on hand”)
- estimated employment period: 6 months.

Additional information:
Work location: Military Unievrsity of Technology , Warsaw, Poland
Required documents:

 • Curriculum Vitae
 • Publiclation record (list of publications, scientific achievements, awards and training)
 • Electronic version of PhD thesis
 • Copies of documents confirming education level
 • Reference letter from PhD thesis supervisor or other independent researcher
 • Short motivation letter

 

The appliaction should be sent till April 06 2023 to .
The earlier contact is well seen, we are open for discussion and to provide more information.
The selection of the candidate will be made by the commision on the base of the scientific scores and achievements.
The selected canditates may be asked to take part in the interview.
The application can be made in English or polish language.
The employer may has a right to cancel the recruitment process and not to hire any of the applicants without explanation.
In accordance with the arlicle 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 20161679 of 27 April 016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95l46lEC (General Data Protection Regulation) hereinafter referred to as Regulation, we inform that:

 1. The administrator of your personal data is the Military University of Technology, 00-908 Kaliskiego Street, Warsaw, Poland.
 2. In matters conceming your personal data, you can also contact the Inspector of Data Protection in the Office for Foreigners to the email address:
 3. Your personal data is a requirement for the recruitment process and will be processed according to the provisions of the law regulating your application and is necessary for its consideration.
 4. The data provided will be processed on the basis of art. 6 clause 1 lit. c above general regulation on the protection of personal data, art. 221 § 1 of the Act of 26 June 1974 Labor Code (Journal of Laws of 2018, item 917, as amended), and if you provide data other than the above-mentioned then the data will be processed on the basis of art. 6 clause 1 lit. and the above General Data Protection Regulation, i.e. based on consent.
 5. Providing personal data by candidates is obligatory and necessary to perform the aims for which the data was collected. The scope of data collected results from Labor Code and is obligatory.
 6. Personal data will not be disclosed to other recipients, except as provided by law;
 7. Your personal data will be stored until the recruitment process is completed and then immediately destroyed.
 8. You have the right to access your data and subject to legal provisions: the right to request the administrator to immediately rectify personal data that is incorrect, the right to delete data, limit processing, if you provide data other than indicated in art. 221 § 1 of the Act of June 26, 1974, Labor Code: the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 9. You have the right to lodge a complaint with the President of the Office for Personal Data Protection;

In the submitted documentation, please include the following statement:
I consent to the processing of my personal data by the Military University of Technology Jarosława Dąbrowskiego, 00-908 Warsaw, ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, contained in the application documents provided by me, in order to carry out the recruitment process in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 and the Personal Data Protection Act of 10 May 2018. (Journal of Laws of 2018, item 1000, as amended) and in accordance with the information clause attached to my consent.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 6 marca 2023 o godz. 13.14 Tomasz Matyjaszkiewicz
Artykuł został zmieniony 6 marca 2023 o godz. 13.17 Tomasz Matyjaszkiewicz