Baner BIP

INSTYTUCJA: Studium Języków Obcych, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: lektor

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 stycznia 2022 r.

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 marca 2022 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

Przewidywany zakres obowiązków:

 • nauczanie języka angielskiego studentów cywilnych WAT (stacjonarnych i niestacjonarnych) na poziomie od B1 do C1 według Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • nauczanie języka angielskiego stacjonarnych studentów wojskowych na poziomie umożliwiającym uzyskanie minimum Standardowego Profilu Językowego 3232 zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001;
 • nauczanie języka angielskiego kursantów kursów językowych dla kadry sił zbrojnych RP na poziomie umożliwiającym osiągnięcie Standardowego Profilu Językowego 1111, 2222 i 3333 zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001.

Wymagania od kandydatów:

 • Znajomość Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy;
 • Pożądana znajomość wymagań egzaminu resortowego NATO STANAG 6001 na poziom 1, 2 i 3;
 • 1-2 lata doświadczenia na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w szkole średniej lub wyższej poświadczone referencjami;
 • Pożądane doświadczenie w prowadzeniu kursów według porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001 poświadczone referencjami; wskazane uprawnienia egzaminatora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON;
 • dyplom magistra anglistyki lub lingwistyki stosowanej (z j. angielskim jako wiodącym) z uprawnieniami metodycznymi i pedagogicznymi;
 • dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00, sporadycznie w soboty i niedziele.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.);
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art. 221 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn.zm.);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie WAT w zakładce bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do  31 stycznia 2022 r.

 • osobiście w sekretariacie SJO WAT, 01-476 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, pok. 108;
 • listownie: Studium Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej (adres jak wyżej).
 • pocztą elektroniczną:

Termin rozstrzygnięcia konkursu do w ciągu 2 tygodni od zakończenia składania ofert.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 667, 261 839 137, 261 837 794.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod  wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w ciągu tygodnia od zakończenia składania ofert.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranych kandydatów będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


INSTITUTION: Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: English teacher

EXPIRES: January 31, 2022

PLANNED EMPLOYMENT: March 1, 2022

WEBSITE: www.wat.edu.pl

Anticipated Responsibilities:   

 • teaching the English language course for civilian students at the level of B1 to C1 following Common European Framework for Languages;
 • teaching officer cadets, as well as English language training courses for the Polish Armed Forces at the level enabling the achievement of Standard Language Profile 3 3 3 3 according to NATO STANAG 6001.

Admission requirements:

 • expertise in the field of teaching the English language at the university level, acquaintance with Council of Europe’s Common European Framework of Reference for Languages;
 • 1-2- year expertise of teaching at secondary or higher school ( references required);
 • expertise in the NATO document STANAG 6001, standardizing teaching and examining in English according to NATO STANAG 6001 at all levels; references from previous employers required; examiner’s rights authorized by Central Examination Board for Foreign Languages of the Ministry of National Defense recommended;
 • Master’s Degree in English or Applied Linguistics ( with English as an objective ) with pedagogical and teaching qualifications required;
 • availability Monday to Friday from 08.00 to 21.00; occasionally Saturday and Sunday.

The competition application should include:

 • application for employment addressed to the Rector of WAT;
 • personal/candidate’s questionnaire;
 • professional resume (cv.);
 • documents confirming qualifications and previous work history;
 • statement of a person undertaking employment;
 • statement of reading the information clause for persons applying for employment and consent to the processing of personal data contained in the job offer, other than that required by Article 221 § 1 of the Act of 26 June 1974, the Labour Code (Journal of Laws of 2019, item 1040, as amended);
 • a statement of no criminal record;
 • statement whether the WAT will be the primary/additional place of work.

bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents should be submitted till January 31, 2022

 • in person or by letter to the secretary's office at:  01-476 Warsaw, 25A gen. Sylwestra Kaliskiego str., room 108;
 • by e-mail: .

Additional information can be obtained by telephone:  261 839 667, 261 839 137, 261 837 794

Files sent via email that contain personal information must be password protected. After submitting your documents, please call the contact numbers indicated and provide your file password.

Selected individuals will be interviewed within one week of the closing date.

Selected candidates will be informed of the interview date by telephone.

The University reserves the right to terminate the recruitment without giving any reason.

The final decision on employing a person selected in the recruitment process is made by the Rector.

Offers not meeting formal requirements and all other offers, except for the offer of selected candidates, will be destroyed within 30 days after the recruitment process ends.

The University does not provide housing.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 stycznia 2022 o godz. 14.12 Robert Drygas