Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Pion Prorektora ds. Kształcenia – Dział Organizacji Kształcenia, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: specjalista w Sekcji ds. Kształcenia

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 grudnia 2021 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 stycznia 2022 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi WAT w zakresie organizacji i realizacji procesu dydaktycznego w zakresie studiów i szkoleń organizowanych w WAT;
 • opracowywanie projektów i nowelizowanie wewnętrznych przepisów prawnych normujących proces dydaktyczny w WAT;
 • analiza przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego pod kątem ich wdrażania w WAT;
 • współudział i współrealizacja przedsięwzięć akademickich dotyczących pionu kształcenia WAT;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z działalnością Działu Organizacji Kształcenia (DOK);
 • przestrzeganie procedur obiegu dokumentów oraz ich znajomość w WAT;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (kierunek prawo / administracja publiczna);
 • dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • znajomość ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • doświadczenie w pracy biurowej, komunikatywność, punktualność;
 • umiejętność analitycznego myślenia, wnioskowania i samodzielnego rozwiązywania problemów oraz terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista, zaangażowanie i odpowiedzialność;
 • udokumentowany, min 3 letni staż pracy.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku i zakresie obowiązków;
 • doświadczenie w zakresie współpracy i realizacji przedsięwzięć akademickich lub bezpośrednio na rzecz szkolnictwa wyższego.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w zgranym zespole w renomowanej instytucji akademickiej;
 • ofertę szkoleniową dostosowaną do obowiązków stanowiska pracy;
 • benefity socjalne (w tym dofinansowanie wypoczynku, karta MultiSport, pożyczki na cele mieszkaniowe, ubezpieczenia grupowe), szeroką ofertę kulturalno-oświatową;
 • możliwość rozwijania zainteresowań i kariery, w tym kontynuowania kształcenia w ramach oferty programowej Wojskowej Akademii Technicznej.

Zgłoszenie winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.);
 • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla osób ubiegających się o zatrudnienie oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, innych niż wymagane przez art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz.1040, z późn.zm).

Wzór takiego dokumentu dostępny jest pod adresem bip.wat.edu.pl/ogłoszenia/praca/wzory-dokumentów-dla-kandydatów

Dokumenty należy składać w terminie do: 10 grudnia 2021 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna):b. 100/sztab, p. 81, Dział Organizacji Kształcenia WAT;
 • pocztą elektroniczną: na e-mail

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: tel. 261 839 131.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor. Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 15 listopada 2021 o godz. 14.04 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 15 listopada 2021 o godz. 14.10 Robert Drygas