Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy wykładowca

W GRUPIE PRACOWNIKÓW dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat (podstawowe miejsce zatrudnienia)

DYSCYPLINA NAUKOWA: inżynieria lądowa i transport

DATA OGŁOSZENIA: 11 czerwca 2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12 lipca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 października 2024 r.

SŁOWA KLUCZOWE: systemy informacji przestrzennej, geoprzestrzenne zabezpieczenie wojsk, rozpoznanie wojskowe.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze minimum 100% pensum określonego dla stanowiska starszego wykładowcy w grupie pracowników dydaktycznych;
 • prowadzenie ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych oraz udzielanie konsultacji według obowiązujących planów i harmonogramów kształcenia studiów wyższych, studiów doktoranckich, studiów podyplomowych i kursów dokształcających;
 • prowadzenie dokumentacji zaliczeń i egzaminów;
 • opracowanie kart informacyjnych przedmiotów przydzielonych do realizacji;
 • opracowanie treści szczegółowych wykładów oraz ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych realizowanych przedmiotów;
 • opracowanie pomocy dydaktycznych, a w szczególności podręczników, skryptów i prezentacji komputerowych oraz instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych do realizowanych przedmiotów oraz udostępnianie do wglądu (kontroli) ww. opracowań Kierownikowi Zakładu;
 • podnoszenie jakości kształcenia zgodnie z systemem zapewnienia jakości kształcenia w WAT;
 • przeprowadzanie kolokwiów, sprawdzianów i innych zajęć kontrolno-weryfikacyjnych
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesu dydaktycznego;
 • prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych;
 • udział w przygotowaniu sprawozdań z realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych;
 • udział w publikowaniu zespołowych osiągnięć naukowo-badawczych z tematyki GIS;
 • rozwijanie twórczości naukowej, umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie własnych kwalifikacji.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.);          
 • stopień naukowy magistra inżyniera w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • specjalność: geodezja wojskowa;
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie niezbędnym do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz działalności naukowej i badawczej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z następujących przedmiotów:
  • wojskowe analizy terenu
  • wojskowe analizy GIS
 • doświadczenie zawodowe w pracy jednostkach zabezpieczenia geoprzestrzennego SZ RP oraz w jednostkach (instytucjach) SZ RP, zajmujących się rozpoznaniem wojskowym;
 • doświadczenie w pracy w zagranicznych instytucjach zajmujących się rozpoznaniem wojskowym i geoprzestrzennym;
 • doświadczenie zawodowe we wdrażaniu systemów GIS;
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora Wojskowej Akademii Technicznej;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (CV); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie  podstawowym miejscem pracy;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 12 lipca 2024 r.:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, p. 11, bud. 58;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, (decyduje data stempla pocztowego);
 • pocztą elektroniczną: / +48 261 837 616.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: +48 261 837 218.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmów kwalifikacyjnych  wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych praz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty  wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji. 


INSTITUTION: Faculty of Civil Engineering and Geodesy, Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: senior lecturer

WITHIN A GROUP OF EMPLOYEES: education

DISCIPLINE: civil engineering and transport

POSTED: June 11, 2024

EXPIRES: July 12, 2024

WEBSITE: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

FULL EMPLOYERS FOR: October 1, 2024

KEY WORDS: geographic information systems, geospatial military support, military reconnaissance.

Indicative terms of reference:

 • conducting classes at a minimum of 100% of the specified pensum for the position of assistant professor in the group of teaching staff;
 • conducting auditory and laboratory exercises and providing consultations in accordance with the applicable plans and schedules for higher education, doctoral studies, post-graduate studies and further education courses;
 • keeping records of credits and exams;
 • development of syllabuses of subjects assigned to implementation
 • developing the content of detailed lectures as well as auditory and laboratory exercises of the implemented subjects;
 • development of didactic aids, in particular textbooks, scripts and computer presentations, as well as instructions for laboratory exercises for the objects being carried out, and making them available for inspection (control) of the above mentioned items. The studies were prepared by the division manager;
 • improving the quality of education in accordance with the education quality assurance system at the Military University of Technology;
 • conducting colloquia, tests and other control and verification activities;
 • participation in organizational work for the teaching process;
 • conducting research and development works;
 • participation in the preparation of reports on the implementation of scientific research and development works;
 • participation in a publishing process of team scientific and research achievements in the field of GIS.
 • development of scientific creativity, teaching skills and improving own qualifications;

Admission requirements: 

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • a Master's degree in geodesy and cartography;
 • specialty: military geodesy;
 • a good knowledge of written and spoken Polish;
 • a good knowledge of the English language at a level required to conduct lectures and scientific activities;
 • experience in conducting classes in the following subjects: military terrain analysis, military GIS analysis;
 • experience in the work in the geospatial support units of the Polish Armed Forces and in units (institutions) of the Polish Armed Forces dealing with military reconnaissance;
 • work experience in foreign institutions dealing with military and geospatial reconnaissance;
 • professional experience in the implementation of GIS systems;
 • abilities to use analytic thinking, to work in a team and flexible hours.

The competition application should include:

 •  letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 •  candidate’s questionnaire;
 • CV;
 •  copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's  qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in  accordance with the Data Protection Act;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law   in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core  workplace for the  applicant;
 • information clause for job applicants in MUT.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

 Documents should be submitted till July 12, 2024:

 • in person to the secretary's office of the Faculty of Engineering and Geodesy at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 58, room 11;
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Engineering and Geodesy, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;
 • by e-mail: / +48 261 837 616.

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 837 218.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The selected persons will be interviewed.

Selected candidates will be informed of the date interview by telephone.

The university reserves the right not to settle the competition without giving a reason.

The competition is the first stage of the procedure of employing an academic teacher specified in the Statute of the Military University of Technology, and its positive outcome is the basis for further proceedings. The final decision on the employment of the person selected in the competition is made by the Rector of MUT. The application that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

After the end of the selection process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, shall be destroyed one month after the end of the competition procedure.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 czerwca 2024 o godz. 11.58 Robert Drygas