Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DYSCYPLINA NAUKOWA: elektronika i telekomunikacja

WYMIAR ETATU: 4/5 wymiaru czasu pracy

DATA OGŁOSZENIA: 10 czerwca 2024r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 10 lipca 2024r.

LINK DO STRONY: www.wel.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: systemy i sieci telekomunikacyjne, technologie informatyczne i komunikacyjne, walka radioelektroniczna, wojskowy Internet Rzeczy, wojskowe bazy danych, cyberbezpieczeństwo

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

 

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce",
 • posiadanie stopnia doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja lub pokrewnych,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, wskazane doświadczenie w pracy dydaktycznej,
 • umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność (możliwość wykonywania pracy w sobotę i w niedzielę),
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim,
 • umiejętność pisania artykułów naukowych w języku polskim i angielskim,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów telekomunikacyjnych, technologii przewodowych i bezprzewodowych, systemów teleinformatycznych,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu walki radioelektronicznej (COMINT/ELINT) w obszarze Pattern Recognition oraz Pattern Classification,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu nowoczesnego projektowania baz danych dla systemów łączności oraz rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • znajomość języków programowania Java, SQL, Python, projektowania serwisów i aplikacji internetowych,
 • umiejętność projektowania i programowania kontrolerów na potrzeby wojskowego Internetu Rzeczy,
 • znajomość zagadnień z zakresu cyfrowego przetwarzania obrazu i wyodrębniania funkcji wizualnych z obrazów,
 • znajomość zagadnień z zakresu cyberbezpieczeństwa, w tym wykorzystania sztucznej inteligencji w systemach rozpoznania i walki radioelektronicznej,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych, prowadzenia warsztatów naukowych i szkoleń dla inżynierów z branży IT,
 • doświadczenie w roli administratora systemów teleinformatycznych,
 • doświadczenie w roli analityka systemów i aplikacji technologii informacyjnych i komunikacyjnych,
 • kilkuletnie doświadczenie w zakresie kierowania zespołem naukowo-dydaktycznym.

 

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy,
 • wszystkie dokumenty powinny być napisane w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Wzory dokumentów dla kandydatów - Biuletyn Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej

 

Dokumenty należy składać:

 • osobiście: w sekretariacie Wydziału Elektroniki WAT, bud. 45 p. 114,
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Elektroniki, 00-908 Warszawa 49, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2,
 • pocztą elektroniczną:

 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 050.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Uczelnia nie zapewnia mieszkania.
Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 INSTITUTION: Faculty of Electronics, Military University Technology

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant professor (research & education)

DISCIPLINE: Electronics and telecommunication

POSTED: June 10, 2024

EXPIRES: July 10, 2024

WEBSITE: www.wel.wat.edu.pl

KEY WORDS: telecommunications systems and networks, information and communications technology, military data bases, Internet of Military Things, electronic warfare, cybersecurity

DESCRIPTION: (subjects, expectations, comments):

 

Admission requirements:

 • Meeting the requirements defined in the article 113 of the Act issued in July 20, 2018 (Act of Higher Education and Science),
 • Degree: Ph.D. in Engineering and technology discipline (scientific discipline: information and communication technology or related),
 • Knowledge of issues related to the advances technologies in wired and wireless communications, computer networks and databases,
 • Practical knowledge of issues related to electronic warfare (COMINT/ELINT) in pattern recognition and pattern classification domain,
 • Practical ability to design and optimize databases for military purposes,
 • Proficient in the use of programming languages Java, SQL, Python, web services design,
 • Proficient in the programming of microcontrollers for Internet of Military Things purposes,
 • Practical skills in digital image processing,
 • Knowledge of issues related to the cybersecurity supported by AI in electronic warfare systems,
 • Advanced practical skills to administer ICT systems,
 • Be fluent in Polish and communicative in English (minimum B2 level),
 • Documented scientific achievements, experience in scientific projects realization or supervising these works,
 • Predispositions and experience for scientific and educational work,
 • Interpersonal skills and availability (possibility of working in weekends).

 

Competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire,
 • CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration on the full use of civil rights,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant,
 • all documents should be written in Polish and signed by the candidate.

Wzory dokumentów dla kandydatów - Biuletyn Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej

 

Documents submission:

 • in person: to the secretary's office Faculty of Electronics MUT, build. 45, of. 114,
 • by post: at the Military University of Technology, Faculty of Electronics, 00-908 Warsaw, gen. Sylwestra Kaliskiego 2 Street,
 • by e-mail:

 

Additional information can be obtained by telephone: +48 261 839 517
The competition will be adjudicated two weeks after the competition deadline
This recruitment process is the first stage of the recruitment procedure defined in the Military University of Technology statutes concerning employment of university lecturers. The positive evaluation of the candidate resulting from this process is the bases for further recruitment procedures. The final decision on employment of the candidate is taken by Rector of the Military University of Technology.
The University can also terminate the recruitment process before final decision without an announcement of the termination reasons.
An accommodation is not guaranteed by the University.
One month after the recruitment process deadline, all applications which do not meet formal requirements and are submitted after the deadline will be destroyed.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 czerwca 2024 o godz. 08.14 Tomasz Matyjaszkiewicz