Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka / informatyka techniczna i telekomunikacja (kryptologia)

DATA OGŁOSZENIA: 18 marca 2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 16 czerwca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki / informatyka (kryptologia)

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1668);
 • dorobek naukowy w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki, szczególnie w kryptologii;
 • gotowość do prowadzenia badań w dziedzinie matematyki lub zastosowań matematyki lub informatyki (kryptologii);
 • gotowość do kierowania studiami doktoranckimi;
 • doświadczenie w nauczaniu matematyki / informatyki w uniwersytetach lub politechnikach;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim lub angielskim wykładów z matematyki lub kryptologii dla studiów technicznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia;
 • doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego oraz procesu realizacji prac badawczych z dziedziny matematyki lub jej zastosowań lub informatyki (kryptologii);
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy: informacje o zainteresowaniach i planach naukowych oraz o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 16 czerwca 2024 r.:

 • osobiście: w sekretariacie Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 213 w budynku 65;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 740.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów proszę zatelefonować pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


INSTITUTION: Faculty of Cybernetics, Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: research-teaching associated professor, full-time job

DISCIPLINE: mathematics / computer science and telecommunication

POSTED: March 18, 2024

EXPIRES: June 16, 2024

WEBSITE: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

KEYWORDS: mathematics, applications of mathematics, informatics (cryptology)

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • meeting the requirements set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • scientific contribution in the field of mathematics or applications of mathematics or informatics, especially in cryptology;
 • readiness for research in the field of mathematics or applications of mathematics or informatics (cryptology);
 • readiness for tutoring doctoral studies;
 • experience in teaching mathematics / informatics in universities or polytechnics;
 • readiness to instruction in mathematics or cryptology for students of technology of the first, second or third cycle, in Polish or English;
 • experience in organising learning process and research projects in mathematics or applications of mathematics or informatics (cryptology);
 • proficiency in English.

The competition application should include:

 • a letter of application to rector of the Military University of Technology;
 • a candidate’s questionnaire;
 • a curriculum vitae: information on scientific interests and plans, and on research, organisational and teaching achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher under a permanent or fixed-term contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether Military University of Technology will be the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till June 16, 2024:

 • in person: to the secretary office of the Institute of Mathematics and Cryptology of the Faculty of Cybernetics (building 65, room 213);
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,  00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • by e-mail: .

Additional information can be obtained by telephone: 261 838 740.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

Military University of Technology does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate's offer are destroyed one month after the end of the competition.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 marca 2024 o godz. 07.53 Robert Drygas