Baner BIP

NUMER REFERENCYJNY: 3-IOE-ZTO-ASD-2024

INSTYTUCJA: Instytut Optoelektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent dydaktyczny, pełny etat

DATA OGŁOSZENIA: 31 stycznia 2024 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4 marca 2024 r.

LINK DO STRONY: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

SŁOWA KLUCZOWE: detekcja sygnałów optycznych, przetwarzanie sygnałów optycznych, wojskowe systemy i urządzenia optoelektroniczne, kamery termowizyjne. 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym. Do obowiązków aplikanta będzie należało: prowadzenie zajęć z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji”, „Wstęp do informatyki” oraz „Podstawy programowania”

I. Wymagania od kandydata:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668);
 • wykształcenie wyższe techniczne, minimum mgr inż.;
 • bardzo dobra znajomość technicznego języka angielskiego;
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej o profilu technicznym;
 • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim;
 • doświadczenie w obsłudze sprzętu metrologicznego oraz aparatury i urządzeń z zakresu techniki podczerwieni;
 • przygotowanie merytoryczne pozwalające na prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: „Technika podczerwieni i termowizji” i „Podstawy programowania”;
 • umiejętność posługiwania się oprogramowaniem takim jak Zemax, MS Visual Studio, Microsoft Office;
 • Programowanie w języku Matlab, C++, Python;
 • Znajomość oprogramowania do składania tekstu (Latex);
 • Znajomość oprogramowania do analizy zdjęć satelitarnych (QGIS, SNAP);
 • gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

III. Dokumenty należy składać w terminie 4 marca 2024 r.

 • osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT.

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: 3-IOE-ZTO-ASD-2024.

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 839 696.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.


REFERENCE NUMBER: 3-IOE-ZTPiT-ASD-24

INSTITUTION: Institute of Optoelectronics, Military University of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant lecturer, full-time employment

DISCIPLINE: Technical sciences: Automation, Electronics, Electrical Engineering and Space Technologies

POSTED: January 31, 2024

EXPIRES: March 4, 2024

WEBSITE: bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/dla-nauczycieli-akademickich

KEY WORDS: detection of optical signals, optical signal processing, military optoelectronic devices and systems, infrared cameras.

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should also have teaching experience (classes in a technical university), as the candidate’s duties will include teaching in classes of “Infrared technology and thermovision” and “Programming basics” in Polish language.

I. Admission requirements:

 • meets the requirements determined in art. 113 of the "Law on Higher Education and Science", July 20, 2018, (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • at least a master’s degree in the field of electronic or related technical discipline;
 • must be proficient in English language;
 • work experience at a technical university;
 • the ability to teach classes in Polish language;
 • experience in operating metrology and other equipment related to infrared technology;
 • the knowledge required to teach courses in “Infrared technology and thermovision” and “Programming basics”;
 • ability to use software: MS Visual Studio, MS Office, Zemax;  
 • ability to write software in Matlab, Python and C++;
 • ability to use typesetting software (Latex);
 • ability to use software for satellite imagery analysis (QGIS, SNAP);
 • readiness for participation in research and development work.

II. The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology;
 • candidate’s questionnaire;
 • CV;
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

III. Documents should be submitted till 04.03.2024

 • in person: to the secretary's office of the Institute of Optoelectronics at the front desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, building 136, room 114;
 • by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The packaging of documents should bear the reference number: 3-IOE-ZTPiT-ASD-24.

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 839 696.

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 31 stycznia 2024 o godz. 11.44 Robert Drygas