Baner BIP

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełen etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 marca 2023 r.

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie, zajęć ze studentami studiów cywilnych i wojskowych z obszaru logistyki, podstaw logistyki, projektowania systemów i procesów logistycznych – w tym transportowych, mapowania i modelowania procesów logistycznych oraz inżynierii jakości;
 • prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych oraz doskonalących dla oficerów z obszaru pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania sprzętu wojskowego, analizy rynku uzbrojenia wg wymagań narodowych oraz NATO, zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami NATO w procesie pozyskiwania sprzętu wojskowego, projektowania i wdrażania modułów logistycznych w oparciu o systemy informatyczne resortu ON, programów badań i rozwoju oraz wdrożenia w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 • uczestniczenie w seminariach dyplomowych i procedurach dyplomowania studentów na kierunku: Logistyka;
 • uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Logistyki oraz Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej komórki organizacyjnej;
 • uczestniczenie w procesie opiniowania i uzgadniania projektów dokumentów, obszarowo związanych prowadzonymi specjalnościami;
 • uczestniczenie w procesie inicjowania i realizacji projektów z obszaru obronności i bezpieczeństwa;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych / technicznych;
 • zaawansowana wiedza z zakresu logistyki, projektowania, mapowania i modelowania procesów logistycznych, zasad zarządzania jakością wg wymagań narodowych i NATO, pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania z wyposażenia SZ RP sprzętu wojskowego oraz badania rynku uzbrojenia, z uwzględnieniem:
  • podstaw logistyki;
  • projektowania procesów logistycznych;
  • mapowania i modelowania procesów logistycznych z obszaru transportu;
  • inżynierii jakości;
  • systemu realizacji procesu prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych nowych wzorów uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
  • wdrażania modułów logistycznych w oparciu o systemy informatyczne funkcjonujące w resorcie ON;
 • doświadczanie we wdrażaniu systemów informatycznych dla logistyki;
 • doświadczenie w restrukturyzacji/projektowaniu i usprawnianiu procesów w logistyce, zwłaszcza w branży transportowej;
 • doświadczenie w obszarze zarządzania jakością uzbrojenia i sprzętu wojskowego w oparciu o wymagania krajowe i NATO;
 • praktyczna znajomość systemu do zarządzania logistyką,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej, umożliwiającej prowadzenie zajęć na kierunku „logistyka” oraz szkoleń i kursów dla logistyki;
 • zaawansowana znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Teams;
 • gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o niekaralności;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • informacja o wykształceniu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 17 lutego 2023 r.:

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) bud. 135, pok. 0.29;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 085

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.


ORGANIZATIONAL UNIT: Faculty of Security, Logistics and Management of the Military University of Technology Jarosław Dąbrowski

CITY: Warsaw

POSITION: assistant professor

IN THE GROUP OF EMPLOYEES: teaching

DIMENSION OF FTE: full-time

TENDER SUBMISSION DEADLINE: February 17, 2023

LINK TO THE WEBSITE: www.wat.edu.pl

PLANNED JOBS FROM: March 1, 2023

Expected scope of responsibilities:

 • conducting classes with students of civilian and military studies in the field of logistics, the basics of logistics, designing systems and logistics processes - including transport, mapping and modeling logistics processes and quality engineering;
 • conducting classes at postgraduate studies, qualification and improvement courses for officers in the field of acquisition, operation and withdrawal of military equipment, analysis of the arms market according to national and NATO requirements, quality management in accordance with NATO requirements in the process of acquiring military equipment, design and implementation of logistics modules in based on IT systems of the Ministry of National Defense, research and development programs and implementation in the field of armament and military equipment;
 • participation in diploma seminars and diploma procedures for students in the field of: Logistics;
 • participation in the organizational work of the Institute of Logistics and the Faculty of Security, Logistics and Management;
 • participation in conferences, symposiums and scientific seminars;
 • developing and improving one's own qualifications;
 • active participation in projects aimed at developing the didactic base of the organizational unit;
 • participation in the process of evaluating and agreeing on draft documents related to the areas of specializations conducted;
 • participation in the process of initiating and implementing projects in the field of defense and security;
 • implementation of current tasks specified by superiors related to the position held;
 • compliance with the regulations in force at the Military University of Technology, including those regarding work discipline, protection of classified information, occupational health and safety and fire protection.

Requirements from candidates:

 • meeting the requirements set out in Art. 113 of the Act of 20 July 2018 - Law on  Higher Education (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • PhD degree in the field of social/technical sciences
 • advanced knowledge in the field of logistics, design, mapping and modeling of logistics processes, principles of quality management according to national and NATO requirements, acquisition, operation and withdrawal of military equipment from the equipment of the Polish Armed Forces and armaments market research, including:
 • basics of logistics;
 • designing logistics processes;
 • mapping and modeling logistics processes in the area of transport;
 • quality engineering;
 • a system for carrying out the process of research, development and implementation of new designs of armaments and military equipment;
 • implementation of logistics modules based on IT systems functioning in the Ministry of National Defense;- experience in implementing IT systems for logistics;
 • experience in restructuring/designing and streamlining processes in logistics, especially in the transport industry;
 • experience in the field of armament and military equipment quality management based on national and NATO requirements;
 • practical knowledge of the logistics management system,
 • experience in didactic work, enabling conducting classes in the field of "logistics" as well as training and courses for logistics;
 • Advanced knowledge of the MS Office suite, including MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, MS Teams;
 • Ready to conduct classes in English.

The application for the competition should include:

 • professional curriculum vitae (CV); information about scientific interests, scientific, didactic and organizational achievements;
 • application for employment to the Rector of the Military University of Technology
 • a declaration of consent to the processing of personal data contained in the job offer in accordance with the Personal Data Protection Act;
 • declaration of having full legal capacity, exercising full public rights, declaration of no criminal record
 • information clause for job applicants;
 • declaration of the primary workplace;
 • declaration of the person taking up employment;
 • information about education;
 • documents confirming qualifications and previous professional career;
 • copies of diplomas and other documents confirming the qualifications held.

Documents must be submitted by February 17, 2023:

 • in person (building, room, organizational unit) build. 135, room. 0.29.;
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, 00-908 Warszawa 46, ul. Sylwester Kaliski 2;
 • by e-mai-l: ;

Additional information can be obtained by phone: 261 839 085

The selected candidates will be interviewed.

Selected candidates will be informed about the date of the interviews by phone.

The University reserves the right to end recruitment without giving any reason.

The final decision to employ a person selected in the recruitment process is made by the Rector.

Offers that do not meet the formal requirements and all other offers, except for the offer of the selected candidate, will be destroyed within 30 days from the end of the recruitment process.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 19 stycznia 2023 o godz. 08.43 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 19 stycznia 2023 o godz. 08.44 Robert Drygas