Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Cybernetyki, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa.

STANOWISKO: asystent (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: matematyka

DATA OGŁOSZENIA: 17 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 6 lutego 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: matematyka, zastosowania matematyki

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art.113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja1668);
 • tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera;
 • wieloletnie doświadczenie w nauczaniu matematyki w uczelniach technicznych;
 • gotowość do prowadzenia w języku polskim zajęć z matematyki dla studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia;
 • znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy;
 • życiorys zawodowy: informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych;
 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie, że Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy lub ewentualnie dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 6 lutego 2023 r.:

 • osobiście: w sekretariacie Instytutu Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT w pokoju 213 w budynku 65;
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: .

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 798.

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zatelefonować pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.


INSTITUTION: Faculty of Cybernetics, Military University of Technology

CITY: Warsaw, Poland

POSITION: teaching assistant, full-time job

DISCIPLINE: mathematics, application of mathematics

POSTED: January 17, 2023

EXPIRES: February 6, 2023

WEBSITE: www.wat.edu.pl      

KEY WORDS mathematics, applications of mathematics

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

 • meeting the requirements defined in Article 113 of the Act of 20 July 2018, Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2018, item 1668);
 • master of science degree in exact or technical sciences;
 • experience in teaching mathematics in polytechnics;
 • readiness to instruction in mathematics for students of technology of the first or second cycle, in Polish;
 • knowledge of English.

The competition application should include:

 • a letter of application to rector of the Military University of Technology,
 • a candidate’s questionnaire,
 • a curriculum vitae: information on scientific interests and on research, organisational and teaching achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming candidate's qualifications;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act;
 • a statement that the applicant has full capacity to act according to the law in force;
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime;
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher under a permanent or fixed-term contract;
 • a declaration on the full use of civil rights;
 • a declaration stating whether Military University of Technology will be the core or non-core workplace for the applicant.

Documents should be submitted till February 6, 2023:

 • in person: to the secretary office of the Faculty of Cybernetics (main building 65, room 213);
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Cybernetics, 00-908 Warszawa 49, gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • by e-mail: .

Additional information can be obtained by telephone: 261 839 556.

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

Military University of Technology reserves the right to resign from adjudicating the competition without stating a reason.

Military University of Technology does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate's offer are destroyed one month after the end of the competition.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 stycznia 2023 o godz. 10.00 Robert Drygas
Artykuł został zmieniony 18 stycznia 2023 o godz. 10.01 Robert Drygas