Baner BIP

INSTYTUCJA: Studium Szkolenia Wojskowego, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: starszy wykładowca

DYSCYPLINA NAUKOWA: szkolenie ogólnowojskowe

DATA OGŁOSZENIA: 13 stycznia 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 lutego 2023 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: od 1 marca 2023 r.

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: szkolenie ogólnowojskowe

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska starszego wykładowcy powinien cechować się odpowiednim wykształceniem oraz doświadczeniem w prowadzeniu zajęć. Od kandydata oczekuje się umiejętności organizacji pracy realizowanej indywidualnie oraz współpracy w grupie. Na stanowisku starszego wykładowcy wymagane jest prowadzenie zajęć dydaktycznych od poniedziałku do niedzieli, w wymiarze pensum 360 godzin rocznie.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst. jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 574),
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego,
 • udokumentowana znajomość przepisów dyscyplinarnych,
 • doświadczenie dowódcze w formacjach ogólnowojskowych,
 • znajomość metodyki nauczania regulaminu ogólnego i musztry,
 • znajomość zagadnień z zakresu: taktyki, rozpoznania wojskowego, podstaw dowodzenia, ceremoniału wojskowego, Regulaminu Ogólnego SZRP, Regulaminu Musztry, pełnienia służby wartowniczej,
 • znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli min. poufne,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej,
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. 3,2,3,2 wg STANAG 6001
 • znajomość systemu kształcenia na odległość,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office w stopniu zaawansowanym.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow.

Dokumenty należy składać w terminie do 14 lutego 2023 r.:

 • osobiście w siedzibie SSW WAT, ul. Kartezjusza 1c (AW3, pok. nr 0.53);
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Studium Szkolenia Wojskowego, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2;
 • pocztą elektroniczną: .

Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów należy zadzwonić pod wskazany numer kontaktowy i podać hasło do plików.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 919

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 stycznia 2023 o godz. 11.12 Robert Drygas