Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pół etatu

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 stycznia 2022 r.

LINK DO STRONY: wlo.wat.edu.pl

Przewidywany zakres obowiązków:

 • prowadzenie działalności dydaktycznej w dziedzinach nauk o bezpieczeństwie oraz uczestniczenie we wdrażaniu jej wyników;
 • udział w realizacji procesu dydaktycznego, w tym prowadzenie wykładów, ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych, projektów przejściowych i konsultacji oraz kierowanie pracami dyplomowymi i końcowymi;
 • udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych do realizacji ekspertyz, ocen, opinii i analiz na rzecz obronności kraju;
 • udział w konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych;
 • rozwijanie oraz podnoszenie własnych kwalifikacji;
 • aktywny udział w przedsięwzięciach mających na celu rozwój bazy dydaktycznej komórki organizacyjnej;
 • prowadzenie działalności wychowawczej przez kształtowanie właściwych postaw żołnierskich i etycznych podczas zajęć dydaktycznych i w innych kontaktach z podchorążymi;
 • realizacja bieżących zadań określonych przez przełożonych, a związanych z zajmowanym stanowiskiem;
 • przestrzeganie przepisów obowiązujących w WAT, w tym dotyczących dyscypliny pracy, ochrony informacji niejawnych, bhp i ochrony ppoż.

Wymagania od kandydatów:

 • spełnienie wymagań określonych w art. 116 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668);
 • stopień doktora nauk;
 • doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu wykładów i ćwiczeń związanych tematycznie z wojskowym żywieniem zbiorowym, bromatologią i bezpieczeństwem militarnym i niemilitarnym;
 • doświadczenie w zakresie obsługi aparatury badawczej z obszaru badań wydatku energetycznego oraz stanu odżywienia organizmu człowieka;
 • znajomość systemu kształcenia na odległość;
 • znajomość zarządzania projektami badawczymi – potwierdzona ukończeniem kursów;
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym prowadzenie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów na kierunku logistyka z modułów:
 • podstawy żywienia człowieka;
 • żywienie w warunkach ekstremalnych;
 • współczesne technologie w żywieniu wojsk;
 • nadzór sanitarno-higieniczny nad bezpieczeństwem żywności i żywienia.
 • bioterroryzm żywieniowo-żywnościowy.
 • znajomość pakietu biurowego MS Office, w tym MS Excel, MS PowerPoint, MS Word  – potwierdzona ukończeniem kursów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o podstawowym miejscu pracy;
 • oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie;
 • informacja o wykształceniu;
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dokumenty należy składać w terminie do 31 stycznia 2022 r.

 • osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) bud. 135, pok. 0.29.
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania,00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
 • pocztą elektroniczną:

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 496

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 14 stycznia 2022 o godz. 14.11 Robert Drygas