Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: profesor uczelni

W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych

WYMIAR ETATU: pełny etat

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 9 lutego 2022 r.

LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat

Przewidywany zakres obowiązków:

 • projektowanie oraz realizowanie badań naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w tym badań interdyscyplinarnych;
 • występowanie z wnioskami o finansowanie badań w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • publikowanie wyników badań w czasopismach punktowanych znajdujących się na liście MNiSW oraz w renomowanych wydawnictwach;
 • realizowanie zajęć dydaktycznych, w tym również zajęć prowadzonych w j. angielskim.

Wymagania od kandydatów:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie;
 • znaczący dorobek naukowy w zakresie nauk o bezpieczeństwie, zwłaszcza w zakresie problematyki związanej z bezpieczeństwem ludności, bezpieczeństwem publicznym i powszechnym oraz obroną cywilną;
 • doświadczenie w zakresie udziału w realizacji projektów badawczo-rozwojowych i prac badawczych w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa;
 • doświadczenie w zakresie dydaktyki w szkole wyższej, szczególnie w zakresie problematyki ochrony ludności, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa publicznego i powszechnego;
 • znajomość j. angielskiego w zakresie umożliwiającym prowadzenie zajęć.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1781);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 9 lutego 2022 r:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT . 135/ pok. 0.29
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: , faks: 26 183 90 32

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 839 432

Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.

Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.

Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.

Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 stycznia 2022 o godz. 14.02 Robert Drygas