Baner BIP

INSTYTUCJA: Wydział Nowych Technologii i Chemii, Wojskowa Akademia Techniczna

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent w grupie pracowników dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 1 stycznia 2022 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 1 lutego 2022 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: od 1 marca 2022 r., umowa na czas określony (12 miesięcy, z możliwością przedłużenia)

LINK DO STRONY: www.wtc.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: obrona przed bronią masowego rażenia, broń jądrowa, broń chemiczna, przeciwdziałanie skutkom skażenia.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska powinien posiadać doświadczenie organizacyjne i dydaktyczne w zakresie obrony przed bronią masowego rażenia, broni jądrowej, broni chemicznej, przeciwdziałania skutkom skażenia. W szczególności oczekuje się znajomości obowiązujących krajowych i NATO-wskich procedur dotyczących organizacji i realizacji przedsięwzięć związanych z OPBMR. Dodatkowo oczekiwane jest posiadanie doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej z komórkami CBRN NATO oraz organizacją ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).

Wymagania od kandydatów:

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem zawodowym co najmniej magistra nauk chemicznych w specjalności związanej z ochroną przed bronią masowego rażenia (lub równoważnej);
 • doświadczenie w realizacji przedsięwzięć organizacyjno-technicznych w Siłach Zbrojnych RP w zakresie OPBMR-CBRN;
 • znajomość zagadnień z obszaru obrony przed bronią masowego rażenia obowiązujących w Siłach Zbrojnych RP i NATO;
 • znajomość funkcjonowania Sił Zbrojnych RP;
 • znajomość współdziałania struktur wojskowych i cywilnych w ramach systemu bezpieczeństwa państwa ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa chemicznego oraz zagrożeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych;
 • doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone opinią kierownika zakładu, w którym pracował kandydat;
 • znajomość języka angielskiego technicznego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej dobrym (potwierdzona stosownym dokumentem).

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r., poz. 1000);
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem bip.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 Dokumenty należy składać w terminie do 1 lutego 2022 r.  

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii; budynek 100 / pokój 151
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Nowych Technologii i Chemii, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: / faks: 261 839 470

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 837 633, 509 692 116

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


INSTITUTION: Military University Of Technology

CITY: Warsaw

POSITION: assistant, full-time job

DISCIPLINE: chemical sciences

POSTED: January 1, 2022

EXPIRES: February 1, 2022

PERIOD OF EMPLOYMENT: time-limited contract (12 months, with the possibility of extension)

WEBSITE: www.wtc.wat.edu.pl

KEY WORDS: defense against weapons of mass destruction, nuclear weapons, chemical weapons, counteracting the effects of contamination

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The right candidate for the position should have organizational and teaching experience in the field of defense against weapons of mass destruction, nuclear weapons, chemical weapons, and counteracting the effects of contamination. In particular, knowledge of the applicable national and NATO procedures for the organization and implementation of projects related to CBRN is expected. Additionally, experience in international cooperation with NATO CBRN cells and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) is expected to be demonstrated.

Admission requirements:

 • professional qualifications confirmed by the professional degree of at least master's degree in chemical sciences in a specialization related to protection against weapons of mass destruction (or equivalent);
 • experience in the implementation of organizational and technical projects in the Polish Armed Forces in the field of CBRN;
 • knowledge of issues related to defense against weapons of mass destruction in force in the Polish Armed Forces and NATO;
 • knowledge of the functioning of the Polish Armed Forces;
 • knowledge of the interaction of military and civilian structures within the state security system, with particular emphasis on chemical safety as well as chemical, biological and radiological threats;
 • experience and predisposition to educational work in a technical university, confirmed by the opinion of the head of the department where the candidate worked;
 • knowledge of technical English, both spoken and written, at a level at least good (confirmed by a relevant document).

The competition application should include:

 • job application addressed to the Commandant-Rector of the Military University of Technology;
 • personal questionnaire; professional curriculum vitae (cv.); information about scientific interests, didactic, organizational and scientific achievements;
 • copies of diplomas and other documents confirming the qualifications held;
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Act of 10 May 2018 on the Protection of Personal Data,
 • declaration of no criminal record;
 • declaration of no criminal record with a disciplinary penalty of deprivation of the right to practice the profession of academic teacher permanently or for a specified period;
 • a statement whether the Academy will be the primary workplace,

Document templates are available on bip.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents should be submitted till February 1, 2022

 • in person to the secretary's office at the front desk building 100 / room 151
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St., 00-908 Warsaw,
 • by e-mail/fax: / fax: 261 839 470

Additional information can be obtained by phone: 261 837 633 or 509 692 116

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 grudnia 2021 o godz. 15.58 Robert Drygas