Baner BIP

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki chemiczne

DATA OGŁOSZENIA: 01.12.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2021 r.

OKRES ZATRUDNIENIA: od 1.02.2022 r. umowa na czas określony (12 miesięcy, z możliwością przedłużenia)

LINK DO STRONY: https://www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: radiochemia, dozymetria, fizyka jądrowa, analiza instrumentalna, metody pomiarowe w chemii i monitoringu środowiska.

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Kandydat do objęcia stanowiska adiunkta powinien posiadać doświadczenie zarówno w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej, jak i w pracy naukowej. Obowiązki adiunkta w zakresie pracy naukowej będą polegały na prowadzeniu badań naukowych, a także na publikowaniu ich wyników oraz występowaniu z wnioskami o finansowanie badań w dziedzinie nauk chemicznych, związanych z promieniowaniem jonizującym i chemią analityczną. Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta będzie realizowała zadania dydaktyczne (prowadziła samodzielnie ćwiczenia i laboratoria, a w perspektywie również wykłady i prace dyplomowe) w zakresie radiochemii, dozymetrii, fizyki jądrowej i chemii analitycznej (zarówno klasycznej jak i ukierunkowanej na radio-analitykę).

Wymagania od kandydatów:

 • kwalifikacje zawodowe potwierdzone stopniem naukowym doktora nauk chemicznych w specjalności związanej z radiochemią, dozymetrią, fizyką jądrową lub w specjalności pokrewnej;
 • zamiłowanie do pracy naukowej, dydaktycznej i wychowawczej;
 • doświadczenie w pracy naukowej w dziedzinie radiochemii, dozymetrii, fizyki jądrowej lub pokrewnej potwierdzone publikacjami naukowymi;
 • doświadczenie w prowadzeniu lub uczestniczeniu w realizacji projektów naukowych związanych z wyżej wymienionymi dziedzinami;
 • doświadczenie i predyspozycje do pracy dydaktycznej w szkole wyższej o profilu technicznym potwierdzone opinią z poprzedniego miejsca pracy kandydata;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;
 • kwestionariusz osobowy; życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 • odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony;
 • oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym miejscem pracy,

Wzory dokumentów dostępne są pod adresem https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Dokumenty należy składać w terminie do 31.12.2021 r.:

 • osobiście w sekretariacie Wydziału Nowych Technologii i Chemii b. 100/ pok. 151
 • listownie: Wojskowa Akademia Techniczna,
  Wydział Nowych Technologii i Chemii
  ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
  00-908 Warszawa 49
 • pocztą elektroniczną/faksem: email: , fax: 26 183 76 33

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 26 183 76 33

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 INSTITUTION: MILITARY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

CITY: WARSAW

POSITION: assistant professor, full-time job

DISCIPLINE: chemical sciences

POSTED: 01.12.2021 r.

EXPIRES: to 31.12.2021 r.

PERIOD OF EMPLOYMENT: time-limited contract (12 months, with the possibility of extension)

WEBSITE: https://www.wat.edu.pl

KEY WORDS: radiation chemistry, dosimetry, nuclear physics, instrumental analysis, measuring methods in chemistry and environmental monitoring

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The right candidate for the position of assistant professor should have experience both in teaching in higher education and in the research. The tasks related to the scientific work of the assistant professor will consist in conducting scientific research, as well as publishing its results and applying for research funding, in the field of chemical sciences related to ionizing radiation and analytical chemistry. The candidate will carry out didactic tasks (exercises and laboratories, and in the future also lectures and diploma theses) in the field of radiochemistry, dosimetry, nuclear physics and analytical chemistry (both classical and radioanalysis).

Admission requirements:

 • professional qualifications attested by PhD diploma in chemical sciences, in the field of radiochemistry, dosimetry, nuclear physics or related;
 • passion for research, teaching and educational work;
 • experience in scientific work in the field of radiochemistry, dosimetry, nuclear physics, or similar confirmed by scientific publications;
 • experience in conducting or implementing research projects related to the above-mentioned fields;
 • experience and predisposition to didactic work in a technical university, confirmed by the letter of recommendation from the previous place of work;
 • good skills in English language (specially technical, B2 level).

The competition application should include:

 • a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,
 • candidate’s questionnaire, CV,
 • copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate's qualifications,
 • a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act of 29th August, 1997,
 • a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,
 • a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,
 • a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates are available on: https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

Documents should be submitted till 31.12.2021 r.:

 • in person to the secretary's office at the front desk b. 100/ r. 151
 • by post: Military University of Technology, Faculty of Advanced Technology and Chemistry,
  2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.
  00-908 Warsaw,
 • by e-mail/fax: , fax: 26 183 76 33

Additional information can be obtained by phone: 26 183 76 33

The competition will be adjudicated no later than two weeks after the competition deadline.

The applications that are rejected will be destroyed by the evaluating committee.

The Military University of Technology does not provide accommodation.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 listopada 2021 o godz. 14.23 Tomasz Matyjaszkiewicz